HomeBeschouwingen over het vraagstuk onzer landsdefensie in den zomer van het jaar 1873Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 927.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

l.
= l
j *26
, dat geloof bezitten wü geldige redenen en wij hebben getracht
deze bloot te leggen in een vorig geschrift. (1)
1 Wanneer een volk, als het onze, zich sedert lang belang-
, rijke geldelijke offers getroost - wel beschouwd - alleen met
1. het doel om voedsel te geven aan zijn afkeer voor den krijgs-
l' dienst, dan geeft dit eenig vermoeden, dat een zoodanig volk ,,
tot een soort van bewustzün is geraakt, als zünde het voeden
van dien afkeer noodzakelijk, m. a. vv. dat die afkeer zonder S
die offers ook zün oogenschijnlijk recht van bestaan verliezen F
zou. ­­ Dit is geen ongunstig teeken. - Het geeft aanleiding
tot het doen ontwaken van de hoop, dat dit bewustzijn, eerst
flauw en daardoor onjuist begrepen, eindelijk tot volle hel-
derheid komen zal. Zoodra dit heeft plaats gehad, zal het E
Nederlandsche volk zijn weerzin tegen elke militaire krachts­ ` `
inspanning afschudden en de zorg voor zijn krijgswezen E
ter harte nemen, zooals het behoort. Want het Nederland- =;
sche volk is toch niet een ontzenuvvd, een ziekelijk volk. j
Het is een volk, dat, door langdurige welvaart in iederen L
zin , vadsig en dommelig is geworden. Wel duurt die vad­
sige dommeligheid onrustbarend lang, daar de eerste kentee-
kenen van dien toestand zich reeds vertoonden in het begin i
der vorige eeuw. Maar het tijdsverloop, dat een mensch lang
" toeschijnt, is bij den levensduur van een volk betrekkelijk zeer
gering. In de geschiedenis van elk volk komen sluimer-peri-
odes voor, zooals die, welke voor Nederland nog steeds blijft ­
. voortduren. Gedurende die periode zijn er over Nederland
zware stormen heengewaaid, die niet alleen veel schade heb-
ben aangericht, maar eenmaal is het daarin schijnbaar voor-
goed te gronde gegaan. Niettegenstaande alle schokken en
beproevingen is ons volk blüven voortdommelen. -­- Misschien
is deze sluimering als die van den leeuw, die vertrouwende
op zijne kracht, zijne rust niet laat verstoren, voordat werke-
lük, ernstig gevaar hem dreigt. ­­- Nederland en de koning X,
der dieren, menigeen zal bij deze vergelijking glimlachen. -
Doch die glimlach moet verdwünen, wanneer men bedenkt, jj
(1) De eischen der hedendaagsche taktiek. ’s Bosch. Van Heusden. 1873.