HomeBeschouwingen over het vraagstuk onzer landsdefensie in den zomer van het jaar 1873Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 952.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

j ‘ *
j is ï
den militairen dienst wordt bestemd en daartoe, zooals gewoon-
lijk, ongenegen is? ­ Dit zijn geen ijdele, geen ongegronde
vragen. - Indien hij, die onzen vaderlandschen bodem tegen-
over den gewelddadig indringenden vreemdeling verdedigen wil
of moet, zich daartoe niet vooraf, in vredestijd, behoeftinstaat
te stellen , waartoe dient dan onze kostbare legerinrichting ? -
p Het voorhanden zijn van de vereischte doode strijdmiddelen
I j met een beperkt getal huurlingen en officieren in vredestijd ,
j ware dan immers voldoende bij eene Wet, regelende de in- · r
jl deeling der benoodigde mannelijke bevolking, in geval van
oorlog. E
De oplossing van het vraagstuk der landsdefensie is alzoo j
i grootendeels afhankelük van het antwoord op de vraag: ls j
oefening en voorbereiding der levende strijdkrachten in vre- · ~
destijd noodzakelijk of niet? j
Voor elk militair is dit nimmer eene vraag geweest, waarop j
j het antwoord in twijfelachtigen zin kon uitvallen. En sedert u
nu bijna een gansche eeuw was dat antwoord bepaald beves­.
j tigend, niet alleen wanneer het werd gegeven door militairen, _
maar ook wanneer men dit overliet aan niet­militairen, welke
zich de moeite hadden getroost van omtrent deze quaestie een
behoorlijk onderzoek in te stellen. i r
Wij leven niet meer in het tijdvak vóór en gedurende de i
V" middeleeuwen , toen men den ploeg, of welk beroepskentee­
ken ook, slechts had te verwisselen met het zwaard, zoodat j
ieder burger soldaat was en omgekeerd. Doch ook toen bleek
reeds bij herhaling, dat zelfs behoorlijk uitgeruste, met geest- ä .
drift bezielde en goed aangevoerde maar ongeoefende volks- ,
. legers niet waren bestand tegen krijgsbenden, welke men door g
oefening in de geheimen der oorlogskunst had ingewijd.
L Men roepe zich in het geheugen terug de oorzaak der hege­ ‘
4* monie van Sparta in het Grieksche statenstelsel. In Sparta
waren alle kunsten in minachting behalve die des oorlogs, en E E
toch duurde het overwicht van dien Staat zoolang men in het
overige voor dien tijd zeer beschaafde Griekenland, bü uit- zi
{ zondering, de oorlogskunst bleef verwaarloozen. f

l
i
A - J , nn ,,,no.;oQ_ïiz