HomeBeschouwingen over het vraagstuk onzer landsdefensie in den zomer van het jaar 1873Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 848.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

l
" E
10 `
den beschouwd, dan is het voorzeker het onze. Zulk een Volk
weet wat het wil, en het draagt dus de verantwoordelükheid
zijner daden. Zulk een Volk kan men niet langs omwegen ,
door middel van halve maatregelen, langzamerhand tot zijn ~
plicht brengen. Zoo ooit, dan zou men hier door het nemen
van halve maatregelen geraken tot een doel, bepaald tegenover-
gesteld aan hetgeen men zich voorstelt te bereiken.
Laat ons dus het tegenwoordig stelsel van plaatsvervanging
blijven behouden, totdat ons Volk tot het besef is gekomen
dat het daarmede geheel breken moet. In de hoop, dat het
_ nog tijdig tot dat besef komen zal, zoo valt er voorshands *
niets beters te doen , dan ons Volk omtrent zijne militaire be-
langen voor te lichten. Een ieder moet daartoe, binnen den
kring zijner bevoegdheid, medewerken. Die taak is lastig,
vermoeiend en ondankbaar. Toch moet men haar niet opge-
ven, want het geldt hier niet alleen ’s lands welzijn, maar
tevens de verzekering van ons onafhankelijk Volksbestaan.
u
Indien daaromtrent nog twijfel kan worden gekoesterd, zoo
is bü gelegenheid van het parlementair debat over het reeds
meermalen genoemde Regeeringsvoorstel op de meest duidelijke H
wijze gebleken, dat het Nederlandsche volk omtrent militaire
aangelegenheden onbegrijpelijk onkundig is. E
Eene bewering als deze mag niet losweg worden geuit. Zij
behoort te steunen op deugdelijken grond. Dat zij dit doet, i
{ zullen wij trachten aan te toonen.
Het meerendeel der leden van de oppositie verwierp met Y
het Regeeringsvoorstel ook het beginsel van verplichten per-
soonlijken dienst. Het hoofdargument, dat zij tot rechtvaar-
diging van die handelwijze hebben bijgebracht , is reeds door
ons aangewezen. Men kan dit argument geheel voldoende ach-
ten en het toch betreuren, dat zoovele van de hier bedoelde
U afgevaardigden zich bij de behandeling van zulk een gewichtig
vraagstuk verder hebben bepaald tot het aanvoeren van geheel