HomeBeschouwingen over het vraagstuk onzer landsdefensie in den zomer van het jaar 1873Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 948.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

il j i ii
9
· voor Nederland samen te stellen? - Op deze vraag kan men N
geen stellig antwoord geven, voordat men dit langs den prac-
tischen weg heeft gevonden. Zoolang dit niet heeft plaats ge-
* had, heeft de meening, dat eene zoodanige Wet mogelük is ,
minstens dezelfde waarde als die, waarbij wordt beweerd, dat
eene absolute afschafüng der plaatsvervanging moet leiden tot `_
· verstoring onzer sociale toestanden. "
Hoewel de zienswüze van den Heer de Roo van Alderwerelt
niet deelende, zoo zien wü dus volstrekt niet voorbij, dat zij ·
«~ eene juiste zijn kam. Doch aannemende, dat zg werkelijk juist
“" is, zoo gaan wij in dat geval verder dan onze hooggeachte n
. wapenbroeder. Volgens onze meening moet men kiezen tus- i
sehen eene plaatsvervanging, die zoo onbeperkt mogelijk is , 5
· ` zooals de thans bestaande - of men moet haar absoluut af-
schaffen. Hier bestaat geen middenweg. Elk soort van be- .
perkte plaatsvervanging moet aanleiding geven tot de meest r
ergerlüke misbruiken. Het beginsel van verplichten persoon- ‘<
Q lüken dienst is deugdelijk of het is dit niet; het komt over- ~ ~
j een met de begrippen, volgens welke de moderne Staat moet 3
zün ingericht, of het komt daarmede niet overeen. Aan tran· i
i · sigeeren , aan het maken van een geleidelüken overgang valt _
‘ { hier niet te denken. - »Het dragen der wapenen tot hand- ‘ `"
having der onafhankelijkheid van den Staat en tot beveiliging
van zijn grondgebied, blijft een der eerste plichten van alle j
'i‘ ingezetenen? - Wil men aan deze bepaling onzer Grondwet g
gehoorzaam zijn, dan moet, heden ten dage, ook de alge- Q A
i meene militaire dienstplichtigheid worden vastgesteld , want i.
§ zonder dat ­- namelük, zonder behoorlüke oefening en voor- E .
g bereiding in vredestijd -­ kan thans niet meer aan die bepa­ -
{ . ling worden voldaan. '
L Weigert het Nederlandsche Volk om te voldoen aan een der
‘ eischen van onzen tüd door zich te verzetten tegen het invoe­ èg
ren van algemeene militaire dienstplichtigheid, dan verzaakt i X
het daardoor een der heiligste plichten, die een volk te vol- j /
brengen heeft. ’ i
` Indien er een volk op den aardbodem als mondig kan wor- f
' l
W -··~-·~---·-~­--·»­·»­~. _ . f P, ,...