HomeBeschouwingen over het vraagstuk onzer landsdefensie in den zomer van het jaar 1873Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

· (
Li 8
hoeverre dat geheel breken bü hetïgltegeerhigsvoorstel behoor- .
j lük in het oog was gehouden? -­ Dit te onderzoeken is thans i
§ niet meer noodig. Indien men uit een zoodanig oogpunt het
' Regeeringsvoorstel heeft afgekeurd, dan had men dit duidelük ¥
i moeten doen uitkomen. Dat is niet geschied. En, wij herhalen
het, zoodoende is met de voorgedragen Wet ook gevallen het
hoofdbeginsel, dat daarin was vooropgezet. .
Dat beginsel moet, wil men tot iets goeds geraken, in al
zijne gevolgen worden erkend en aangenomen. Zonder absolute
afschaffing van plaatsvervanging in elken zin, behoudt men de ..
oude gebreken in nieuwe gedaanten. Men spiegele zich aan **‘
è de jongste legerorganisatie in Frankrük. Aldaar bestaat thans .
algemeene dienstplichtigheid, doch slechts nominaal. Het ge­
E volg hiervan is, dat, per slot van rekening, zooals een Duitsch . `
schrijver terecht heeft opgemerkt, alweder alleen de mindere
{ man goed en bloed zal moeten offeren >>pour toutes les gloires de
l la France" .... . en , wij voegen er bü, dat alweder elk Fransch
t gouvernement ten allen tüde in het Fransche leger ~ al is Q
het dan niet een goed, doch wat het meer schijnt te wenschen -­ in
een blind en lüdzaam werktuig vinden zal. F
. Ingevolge onze zienswijze kunnen wij dus niet wenschen, i ·
T dat het denkbeeld van den Heer Stieltjes omtrent eene afschaf­ ‘ {
fing der plaatsvervanging met behoud der nummerverwisseling
zal worden verwezenlükt. Evenmin kunnen wij dit doen wat
1 betreft de denkbeelden van den Heer De Roo van Alderwerelt 'l‘
~ omtrent eene beperkte plaatsvervanging. Laatstgenoemde af-
; gevaardigde vreest , dat eene absolute afschaffing der plaatsver­ i
g vanging , zooals die van het Regeeringsvoorstel, zou leiden tot 3
eene verstoring onzer sociale toestanden. In het algemeen
valt het niet te ontkennen, dat elke absolute afschafüng der { .
§ plaatsvervanging eene zoodanige uitwerking moet te weeg bren- l
gen, indien men niet tegelijkertüd in werking doet treden eene A
. goed doordachte en practisch uitvoerbare Wet, regelende de
heffing en vorming der levende strijdkrachten (zoowel schut-
terij als leger) volgens het beginsel der algemeene dienstplich-
. tigheid. - Is het mogelük te achten, om eene dergelijke Wet
I E
I
l
1