HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 824.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

U ' ‘ ‘ ’ ’ " " V vw V ""*""""·' ·j·""·
7 L
Omtrent de omstandigheid, dat het tegenwoordige
stelsel geene cadetten oplevert, zoude men zich de illusie
kunnen vormen dat dit mettertijd beter zal worden. Bü
r de invoering er van in 1872 rekende men er op dat
’ voor de eerste maal het aantal adspiranten gering
zoude zijn, maar op grond van informaties bij de be-
sturen der Hoogere Burgerscholen genomen verwachtte
men dat dit aantal in 1873 tot 60 of 70, en het volgende
jaar wel tot omstreeks 100 zoude stijgen. De uitkomst
heeft het anders bewezen: in 1873 meldden er zich,
evenals in 1872, slechts ruim 30 aan, en daaronder nog
verscheidene, die in het vorige jaar waren afgewezen 1).
i Men had verzuimd te rade te gaan met de geschiedenis,
die onwedersprekelük leert, dat naarmate de leeftijd,
welken men voor de toelating stelt, hooger is, het aantal
adspiranten des te kleiner wordt. Toen bij den vier-
2 . . . .. .
g jarigen cursus de vereischte leeftijd 15 jaar was, be-
droeg het aantal adspiranten in de laatste jaren steeds
i 200 en daarboven; toen bij den driejarigen cursus de
_ leeftijd één jaar hooger werd gesteld, daalde dit cijfer
onmiddellijk tot 80 à. 90. En dit is natuurlijk. De kosten
j van voorbereidend onderwijs worden daardoor voor de
I ouders zooveel meer; het bezwaar, wat aan te vangen
` met een jongeling, die bij het admissie­examen bezwijkt
of later de lessen aan de Academie niet volgen kan,
· wordt grooter naarmate zijn leeftüd hooger is, enz. En
1) Men berekent dat het emmimzeren van die 65 adspiranten in de
Y 1, twee jaren aan het Rijk ongeveer f 1500 heeft gekost, tengevolge van
de hooge reis-, verblijf- en vaoatiegelden, toegekend aan de leeraren der '
Hoogere Burgersoholen, die deel uitmaakten van de examencommissie.
· Indien men de tot dezelfde commissie behoorendeleeraren van de Militaire
Academie niet genoodzaakt had hunne vacantie daarvoor geheel ouver-
_ golden op te offeren, zoude dit bedrag natuurlijk nog hooger zijn. g
1
>
j .
x
I
ë . l