HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 823.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

5 il
< recht, Maleische taal en land- en volkenkunde van Neder-
i landsch Indië. In één woord, de hoeveelheid der te ,
beoefenen vakken in 36 weken per jaar (na aftrek van I;
i vacantie-, examens- en kamptijd) is van dien aard, dat
er in onderscheidene slechts één, in de meeste niet
· meer dan twee uren per week onderwijs kan worden
gegeven. En nu spreekt het toch wel vanzelf dat die
vakken daarbij zoo ingekrompen, zoo tot een minimum _
gereduceerd moeten worden, dat de onderwijzer volstrekt
genoodzaakt is tot het geven van eene oppervlakkige
schets, tot het behandelen van hoofdpunten of van een i
klein gedeelte van het een of ander vak. Dit nu zoude
( wel te verdedigen zijn, wanneer de cadetten voor vrüe
. studie genoegzamen tijd hadden, waarin zü de hun voor-
gedragene hoofdpunten konden uitwerken, of een ander
_ gedeelte van dit of dat vak beoefenen naar de aanwij-
i zingen hun door den docent gegeven, of ook om het ,‘
hun voorgedragene te verwerken en tot hun eigendom
i te maken; maar ook dat gedoogt de beperkte tüd niet. l
Dit is zóó waar, dat de beste cadetten dikwijls den tüd
hun tot uitspanning of uitgaan toegestaan besteden en
j moeten besteden voor hunne studiën. Hierbij komt nog
j dat het in vele vakken aan leerboeken ontbreekt. Wel
E , staan den cadetten een aantal meer of minder uitvoerige
j werken over verschillende wetenschappen ten dienst;
· maar het ontbreekt hun alweder aan tijd om die te
K bestudeeren, daaruit de voordracht van den onderwijzer
,” · aan te vullen, of te leeren het voorgedragene van ver-
1 schillende kanten te bezien. Kan het dan anders of dit ·
' moet leiden tot een zeer oppervlakkig en fragmentarisch
; weten, dat met werkelijke kennis slechts eene zeer verre
verwantschap heeft? 1
. ‘ 3