HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 6

JPEG (Deze pagina), 802.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

4
Maar ook buitendien kan het den toets niet doorstaan <
om onderscheidene redenen, waarvan wij er hier enkele l
met een kort woord vermelden.
1°. Een cursus van twee jaren, aanvangende op 18 of 1
19jarigen leeftüd is te kort voor de militaire vorming
der cadetten. - In spijt der beweringen van de voor- ·
standers van het stelsel is en blijft het onmogelük jonge-
lieden, die tot dien tijd geheel vrü, min of meer als
student, geleefd hebben, in twee jaar min vier maanden
(vacantie) te doordringen van dien geest van onderge-
schiktheid jegens meerderen, gepaste en rechtvaardige
behandeling van minderen, stiptheid in het uitvoeren
van ontvangene bevelen en in al hunne handelingen, ‘
enz., dien zü onmiddellijk in praktijk moeten brengen .
en waarvan zü anderen het voorbeeld moeten geven.
Men zegge niet dat dit alles aan de Academie volmaakt .
in orde is. Het moge waar zijn dat de vrees voor onmid­ l
dellijke straf van vele afwijkingen in dit opzicht terug-
houdt; maar men verhaalt toch dat het strafregister l
van vele cadetten hierin tegen hen getuigt. En dit kan ä
‘ ook niet anders. Het ware onbillijk het anders te ver-
wachten. Maar wat zal het dan zijn als zij zoo, zelf
slechts half gedisciplineerd, als handhavers en voorbeelden
van orde en tucht in het leger moeten optreden'? n l
2°. Een cursus van twee jaren is te kort voor de f
militair­wetenschappelijke vorming der cadetten. - ’t Is ‘
waar, het heet dat het onderwüs beperkt is tot de _
militaire vakken; maar men moet daaronder dan toch ,“ »
ook verstaan: eene vrij groote hoeveelheid wiskunde,
scheikunde, natuurkunde, werktuigkunde, geodesie, mili­ V
taire aardrükskunde, statistiek, burgerlüke en schoone g
bouwkunde, waterbouwkunde, gezondheidsleer, militair
fi