HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 679.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

_
1 , (_`
Uit de debatten, in de Tweede Kamer der Staten-
. 1 Generaal bij de behandeling der begrooting van het
Departement van Oorlog over de Militaire Academie ’
gevoerd, is ontegenzeglük gebleken dat zoowel bij den
` ~ Minister als bü de volksvertegenvvoordiging de overtuiging
Q vaststaat dat de inrichting dier Academie, zooals zij
Y thans is, niet deugt en haar tegenwoordige toestand
lp volkomen onhoudbaar is. En inderdaad, het is zelfs voor
,21 den meest vvelvvillenden vereerder van het sedert 1 Januari
' { 1872, uit kracht der vvet van 17 Juli 1869, in werking zijnde
Q stelsel onmogelijk eene andere overtuiging te hebben,
K al vindt men het ook om deze of gene reden niet raad-
zaam zulks te erkennen. Immers al was ook het stelsel
1 van een tvveejarigen cursus aan de Academie met aan-
sluiting aan de hoogste klasse der Hoogere Burgerschool -
met vijfjarigen cursus op zichzelf onberispelük, zoude
i het reeds verwerpelük zün alleen omdat de ondervinding
leert dat het geene cadetten, dus geene officieren, oplevert. 2
$'