HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 798.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

_ 14 ‘
staathuishoudkunde, de vier talen en een overzicht van j
hare letterkunde, gymnastiek en schermen, en aan de c
cadetten voor Oost­lndië bovendien in de Maleische taal
en de land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. E
5°. De cadetten worden. na voldoend afgelegd eind- °
examen onmiddellük als 2** luitenant bij het leger in-
gedeeld. ·
6°. Er kan eene Applicatie­school zün, waaraan officieren, Q
hetzü al of niet van de Academie herkomstig, zich in ;
sommige vakken verder kunnen oefenen, doch niet ’ E,
voordat zij minstens twee jaar bü den troep hebben
gediend. _
Men zal ons tegenwerpen dat dit hoofdzakelük terug-
keer tot de oude methode is. Volkomen juist. Maar nu
het gebleken is dat het systeem van zoogenaamden
vooruitgang de Academie schromelük ver achteruitge­
bracht. ja bijna te gronde gericht heeft, hetgeen trouwens,
gelijk de heer Storm van ’s Gravesande terecht heeft
opgemerkt, met zekerheid te voorspellen was, achten
wij ons gerechtigd dien terugkeer tot het oude voor te
stellen als den eenigen of althans zeker den besten
weg tot herstel dier inrichting. Buitendien, die oude
inrichting, hoe het in de laatste jaren ook mode geworden _
is er tegen te schelden (volgens Storm van ’s Gravesande »
in het Bijblad), was inderdaad goed. Dit wil niet zeggen .
dat er niets aan haperde, dat er niets aan te verbeteren i ¥`*
viel; maar zij beantwoordde aan hare bestemming, te .
weten zij leverde een voldoend aantal officieren en daar-
onder vele uitstekende, of althans de zoodanige, die `
daar den weg geleerd hadden, welken zü moesten be-
wandelen, en den grond gelegd, waarop zü slechts
hadden voort te bouwen om zulks te worden. Het is l
w