HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 798.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

F` 13
mannen, die, vrü van nevenbedoelingen, zich niet door
fl fraaie theoriën laten leiden of verleiden, maar uit de
practijk weten welk onderwüs voor den toekomstigen
Y officier noodig is. Wü zouden daarbij de volgende
4 hoofdpunten in overweging willen geven.
1°. De cadetten worden aan de Militaire Academie
. toegelaten op den leeftijd van minstens 15 en hoogstens
17 jaar.
2°. Het toelatings-examen loopt over: theorie en
practijk van rekenkunde, algebra, meetkunde, zooverre {
men zal meenen op dien leeftijd eene grondige kennis
daarvan te mogen vorderen, waarschünlijk geen bol-
,1 vormige driehoeksmeting en zeker geen beschrijvende
meetkunde, aardrijkskunde ook van de Koloniën, vader-
? landsche en algemeene geschiedenis, staatsinrichting, de
_ Nederlandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche
talen. Tot aanbeveling kunnen strekken hand- en lijn-
teekenen en de beginselen van natuurkunde. Het spreekt
ïi vanzelf dat de Hoogere Burgerschool met driejarigen
cursus hier uitstekende diensten kan bewijzen; voorts
kan de gevorderde kennis op goede scholen van meer
'I . uitgebreid lager onderwijs worden verkregen.
3°. De studietüd aan de Academie duurt vier jaar;
u { die voor de Infanterie en Cavalerie hier te lande kan
e misschien een jaar korter zijn. _
4, 4°. Behalve in de eigenlük-militaire wetenschappen
” en de voor elk wapen onmisbare vakken, daaronder
_ natuurlijk ook wiskunde maar zonder overdrijving, wordt
ej aan de Academie onderwijs gegeven in: natuur- en schei-
kunde, ook met toepassing op het wapen, militaire
gezondheidsleer, hand-, lijn- en situatie­teekenen, militaire
' aardrijkskunde en statistiek, militair recht, geschiedenis,
ii

l