HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 827.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

¥ ,··W H H
l l", `
gw ] ik
12
A nog niet vergeten zün, en natuurlük ook tot ruimere
behandeling der krijgskundige wetenschappen; 3°. de Yi
kosten van voorbereidend onderwijs zün voor de ouders `
geringer, en dat onderwijs is gemakkelijker te bekomen, `
omdat de scholen met driejarigen cursus talrüker zijn 4
V dan die met vijfjarigen, en ook zelfs op de plaatsen,
waar zij niet gevonden worden, een daarmede gelük- .
staand onderwijs veel lichter kan verkregen worden
I dan zulk een, dat aan het programma der Hoogere
Burgerschool met vüfjarigen cursus beantwoordt. De
drie eerste jaren van deze laatste kunnen hier natuurlük
` ook geutiliseerd worden; 4°. de jeugdiger leeftijd en de al-
gemeenere bereikbaarheid van het noodige voorbereidend ik
~ onderwijs zullen zonder eenigen twijfel eenen grooteren
p toevloed van adspiranten ten gevolge hebben. l
H i Hoewel dus de inrichting der Militaire Academie, V
r zooals de heer Fabius die wenscht, reeds oneindig beter
zoude zün dan de tegenwoordige, wenschten wij nog
. een stap verder te gaan. Naar onze meening moet de Fl
Militaire Academie geheel onafhankelük zün van alle
inrichtingen van Middelbaar Onderwijs, evenals het
Instituut voor de Marine zulks is. Zij moet hare eischen
voor de toelating geheel zelfstandig stellen, met het oog j,
op het ondervvüs, dat vervolgens aan de cadetten zal U
worden gegeven en dat zij ook zelfstandig moet regelen S
met het oog op hunne behoeften als officier en als be- J,
A schaafd man. Het spreekt daarom vanzelf dat wij het °
wenschelijk achten bü het ontwerpen van eene nieuwe _
regeling de medewerking van alle autoriteiten van het eg
Middelbaar Onderwüs te vermüden. Met den tegenwoor­
digen toestand moet volkomen gebroken worden en een
nieuwe geschapen onder voorlichting van zelfstandige
‘ 4
ä
E l