HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 827.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

11
gehouden, terwül de veelheid der vakken, die aan de
Hoogere Burgerschool onderwezen wordengniet schijnt ’
;_ toe te laten aan het onderhouden of herhalen der spraak-
kunst den noodigen tijd te besteden. Maar dan zün die
‘ scholen ook niet de geschikte opleidingsplaatsen voor
cadetten; want ook aan de Academie is natuurlijk geene
gelegenheid om zich met de eerste beginselen van taal-
kennis bezig te houden. Wij gaan hierbü natuurlijk
uit van het beginsel dat aan de Academie ook letter-
kundige vakken moeten onderwezen worden. Maar in ‘
hetzelfde rapport worden ook dergelüke klachten aan-
geheven over de beginselen der wiskunde; en als deze
gegrond zijn, waaraan de namen der klagers (leemren
aan Hoogere Burgerscholen en een artillerie-officier van
erkende bekwaamheid in de wiskunde) bijna verbieden
_ te twüfelen, dan wordt het hoogst moeielük de Hoogere
· Burgerschool met vijfjarigen cursus te verdedigen als
r voorbereidende school voor de Militaire Academie.
g Meer lacht ons het denkbeeld toe door den heer Fabius,
j zoo wü ons .niet vergissen, in de Tweede Kamer der
Staten Generaal uitgesproken, om het onderwijs aan de
Militaire Academie te doen aansluiten aan dat van de
Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus. Dit biedt
jj onderscheidene voordeelen aan: 1°. de jongelieden komen
twee jaar jonger aan de Academie, zün nog niet aan
w · een zoo vrij leven gewend als jongelingen van 18 of 19
j jaar, gewennen zich dus lichter aan militaire discipline
__, en groeien ook meer daarin op, waartoe zij natuurlijk
ook een paar jaar langer tijd hebben; 2°. de langere
verblijftüd aan de Academie geeft gelegenheid tot het
’ onderhouden en voortzetten der studie van de letter-
kundige vakken, waarvan de cadetten dan de beginselen