HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 817.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

*.
10
· die onzes inziens tot verbetering moet worden inge-
slagen. ‘
De twee voorname doeleinden, welke men moet trachten f
te bereiken, zün: vermeerdering van den studietgd, om l`
betere militaire vorming en het verkrügen van meer
_, en degelüker kennis voor den cadet mogelük te maken,
en vermeerdering van het aantal cadetten, om in de
dringende behoefte aan wetenschappelük gevormde officie-
l ren bü het leger te voorzien.
Bij de tegenwoordige wijze van toelating, dat is na
het doorloopen van den vijfjarigen cursus aan de Hoogere
Burgerschool, den studietijd met een jaar te verlengen
kan niet tot eene gewensohte uitkomst leiden. Het aantal
‘ adspiranten zoude daardoor niet slechts niet vermeerderen
maar hoogst waarschünlük nog verminderen, omdat het
vooruitzicht van tot eene bestemming te komen daardoor
nog een jaar verder verschoven werd. Voor de beoefe­ I
ning der militaire vakken zoude zeker meer tüd zijn, j
- en deze konden uitvoeriger en grondiger worden be- ,j
handeld, hetgeen ongetwüfeld in de eerste plaats wen- lj
schelijk is; maar voor de letterkundige wetenschappen,
die wij ook hoogst noodzakelük achten, zoude dan daar-
mede nog weinig gewonnen zün. En ten aanzien van 1
deze laatste schijnt er nog een ander bezwaar te bestaan.
In het rapport omtrent het laatstgehouden adspiranten­
examen wordt met andere woorden gezegd, dat de leer- pi
_ lingen der Hoogere Burgerscholen over het algemeen l
wel eenige vaardigheid in het vertalen hebben, doch
dat de kennis van de gronden der talen, zelfs van hunne
moedertaal, hun geheel ontbreekt. Dit laat zich misschien
· verklaren uit de omstandigheid, dat zü in de laatste Q
cursusjaren meer met letterkunde zullen worden bezig-
t i