HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 812.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

moet worden voortgebouwd, bijv. wis­ of natuurkunde,
" spreekt het vanzelf dat hij als cadet niet te gebruiken ¥
` ä . is. Hieruit zal ook wel grootendeels het verschil te ver- Q .
' klaren zijn, dat zich vertoont tusschen de uitkomsten o
. · van de adspirantemexamens en van de eind­examens i l
der Hoogere Burgerscholen. i
‘ Het gering aantal adspiranten heeft, behalve het leveren
van weinig cadetten, nog een ander niet gering te schatten jj
schadelijk gevolg. Van het groote aantal dier jongelieden
“" in vroegere jaren werden, evenals thans, de helft of 3/5 of
i in ongunstige gevallen 7/10 afgewezen. Maar zeer velen `
van die afgewezenen begaven zich onmiddellük bij het o
r Instructie­bataljon, soms bij een der korpsen van het l
. leger, in dienst, maakten daar veelal een zeer goede i
" figuur, en werden, na het land eenige jaren als onder- l
,,,. _ officier te hebben gediend, veelal vroeger of later officier
der infanterie of cavalerie. Deze bron van aanvulling
in bij het leger is thans gesloten; en het groote incompleet _
_ » bü het Instructie-bataljon is althans voor een gedeelte r
iin aan deze omstandigheid toete schrijven. ‘
Hebben wij oppervlakkig de gebreken aangewezen
2 ` van het stelsel van den tweejarigen cursus, dat indertijd
i is aangenomen op instigatie van twee inspecteurs van
_ het Middelbaar Onderwijs 1), die zeker uitstekende inspec­
i teurs waren maar getoond hebben van militaire opvoe- 1
i ding en militair onderwüs geen begrip te hebben, en
i die meer het belang der Hoogere Burgerscholen dan j
i dat van het leger schünen te hebben op het oog gehad; ·
ü ons rest nog in hoofdtrekken den weg aan te wijzen,
1) Hoe de generaal J. P. Delprat toen heeft kunnen medewerken om
tegen beter weten aan zijne eigene schepping af te breken heeft nog I
nooit iemand begrepen. “