HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 823.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

s ‘‘ i l
‘ we
8
deze bezwaren worden nog veel meer, wanneer men
den leeftüd op minstens 17 jaar stelt en het admissie­ `
examen gelük maakt aan het eind­examen der Hoogere ` ä .
Burgerschool met vüfjarigen cursus of, wat hetzelfde I
is, de adspiranten noodzaakt zoodanigen cursus te door- . ·
loopen. Hierbü komt dan nog dat vele ouders, in wier
woonplaats zulk eene school niet gevestigd is, de kosten ‘
. niet kunnen bestrüden om hunne zonen dat onderwijs
in eene andere plaats te doen genieten; terwül eindelük
de jongelieden, die met vrucht den vijfjarigen cursus ""
hebben gevolgd, allicht eene carrière vinden, die hun l
betere finantieële uitzichten aanbiedt dan de officiers­
stand. Het is daarom duidelijk dat men als adspiranten `
alleen zoodanige jongelieden krijgt, wier ouders op de .
eene of andere wijze in staat zün hun het onderwüs '
aan eene Hoogere Burgerschool te verschaffen, en van ss
i hen nog alleen diegenen, welke eene zoo bepaalde voor-
liefde voor den militairen stand hebben dat zü daaraan in
voordeeliger uitzichten in de toekomst opofferen. _ K; h
_ Voorts valt nog op te merken dat van het geringe
aantal adspiranten, en daaronder ook van hen, die met "
meer of minder glans het eind­diploma der Hoogere E
Burgerschool hebben bekomen, bij het admissie­examen
nog velen worden afgewezen. Alweder natuurlijk. Iemand .
kan het hoofddoel der Hoogere Burgerschool, algemeene
ontwikkeling, vrij goed bereikt hebben maar toch in
het een of ander bijzonder vak zeer zwak zijn, en men l
geeft hem terecht het diploma; hij kan een zeer goed l
ingenieur worden, al is hij in geschiedenis of waren- Q
kennis niet bijzonder sterk, en een uitstekend koopman
zonder veel mathesis. Doch wanneer züne zwakke züde
nu een vak is, waarop aan de Academie onmiddellijk
is