HomeKijkjes achter de schermenPagina 61

JPEG (Deze pagina), 630.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

_ 59
­5°. Dat ik als voorzitter van den Kerkeraad mede de groote
omwenteling van 1886 had tegengehouden.
Wat hebt ge tot uw verdediging in te brengen, werd
‘ mij gevraagd?
` lk antwoordde dat ik, wat het eerste punt betreft, in
hoofdzaak nog dezelfde beschouwing was toegedaan, maar
dat het leed deed onder den invloed van plaatselijke
onaangenaamheden, geen onderscheid te hebben gemaakt
tusschen personen en personen, en dat ik verkeerd had ge-
handeld destijds een onwaar oordeel te hebben geveld over
prof. Bmmmelkmagp.
Al de andere punten stemde ik volmondig toe en ver-
klaarde verder niezfs terug te nemen van wat ik bij verschil-
lende gelegenheden had gedaan en gesproken in die zaken.
,,Gij hebt het gehoord,” zoo schreeuwde de secretaris.
,,Stemmen,” riep de voorzitter.
Met eenparige stemmen werd ik veroordeeld om boven
een matig vuur te worden geroosterd.
Eensklaps hoorde ik een geweldig tromgeroffel. Zekere Rot-
terdamsche leeraar, die zich eenmaal op de stoomboot ,,de Ba-
tavier” niet erg op zijn gemak had gevoeld en die zich nu
beijverde ongevraagde adviezen te geven in de Amsterdam-
sche kwestie, verkwikte het hart der broederen met zijn
schoone muziek. Het was een nieuwe marsch, getiteld het
V. ,,Keátervzercielgmgsmarlm/celvj/cáeirlslied”. ­- Ik werd wakker,
de vreeselijke nachtmerrie was voorbij. Maar ik kon den
slaap niet meer vatten vóór den morgenstond.
Lieve man, zoo sprak? mijn vrouw, die mij na de ver-
moeienissen van den vorigen dag maar wat langer had
laten liggen, den volgenden morgen tot mij. Er is een