HomeKijkjes achter de schermenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 639.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

58 I
Ik werd voor den voorzitter gebracht. Hij zag me aan met
een geolieden glimlach, die me evenwel weinig goeds voorspelde.
Het verhoor begon ontzettend vreemd en duurde verwon-
derlijk kort ; ik kon duidelijk bemerken dat de zaak vóór
de behandeling reeds corumissoriuui was gemaakt.
,,Ongelukkige wat hebt ge tot uw verdediging in te
brengen,” zoo luidde eensklaps zijn plechtige stem.
Ik stamelde dat ik nog van geen beschuldiging wist en
niet antwoorden kon.
,,Secretaris. lees hem _de acte van beschuldiging voor!”
zoo luidde het bevel tot een nog betrekkelijk jeugdigen
broeder; hij geleek veel op iemand, die eens in de consistorie
had gezegd: ,,Verschrikkelijk is het dat we dien kerel niet
door Geel de deur kunnen laten uitzetten/’ toen ik bn een
vroegere gelegenheid als voorzitter van den Kerkeraad niet
in stemming had willen brengen een voorstel, dat in strijd
was met het algemeen reglement.
De acte van beschuldiging hield vijf punten in:
10. Dat ik eenmaal tegen de afgescheidenen had geschreven
op een tijdstip dat Dr. Kuyper dat niet proirijtelük vond
voor de Vrije Universiteit.
2°. Dat ik in een bevestigingsleerrede had gewaarschuwd
tegen de heerschzucht der ouderlingen.
30. Dat ik op den driehonderdjarigen sterfdag van prins
Willem l dit feit plechtig had willen herdenken in de
kerken, iets wat toen bedenkelijk werd geacht voor het
welslagen der politieke verkiezingen.
4<=. Dat ik tegen den zin van Dr. Kuyper had gedebatteerd
met de socialisten. Als verzwarende omstandigheid gold
dat dit moeielijk werk vrij goed was afgeloopen.