HomeKijkjes achter de schermenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 657.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

i •/
§ 9.
Vuur uu twuuuu muur ru uu rul ruu ,,Duus ur Muuh1uu”
uf muur Duuu uur Fruuu. v
Tiái, 1`¢.m» b@fm·mi.v, dicimus, exaudi, we ras
irztercipe mnutms.
Aan de lezeressen van dit boek, die met het vreemde
woord ,,De2rs aa- Jlacáirza/’ verlegen mochten zitten, herinner
ik, dat een tragedie, waarvan de distributie zoo slecht is en L
de karakters zoo onmogelijk zgn, dat een dragelijke ont-
` knooping ten slotte vergeefs wordt gezocht, dan door een
persoon die als uit de lucht komt vallen, of door een ge·
beurtenis, die niet in het minste verband staat met het ge-
heel, acm áaar einde wordt gebracht. Het product van zulk
een noodschot is een ,,rZcus ar macáirm//. Tweemaal heeft tot
{ mgn verbazing en mnn leedwezen, de heer Hoedema/uw in ;j
“· de Amsterdamsche troebelen die rol op zich genomen, of- U'
schoon er billijkheidshalve dient bägevoegd dat zijne tweede
p brochure van toenemende zelfstandigheid getuigt en ons hope
geeft, dat hij weer spoedig zijn eigen weg zal gaan en het 1
r dwangjuk zal afschudden waaronder hij nu gebogen is.
Toch moet in deze beschrüving van het Amsterdamsche
Kerkvoogdenoproer worden geconstateerd, dat even onverwacht
als des heeren Hoedemakers tusschenkomst in de eerste quaestie A
was, even verrassend zijn advies in zake het beheer moet wor- X
j den genoemd, een advies dat de karakteristieke beteekenis door ‘
Q Orzirlivzs aan het woord ,,biiormis” gegeven, zeer stellig _
l moet dragen. En daardoor moeten we het beslist afwijzen. l
Beide voorstellen droegen het karakter van em vmuröol, in hun
j omxerrcacá/a Zvomszf, ámz. zzueavemk ináoml èn ázm srzellvjá wegzárzlrerz.
I
‘ l
r