HomeKijkjes achter de schermenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 667.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

52 j
deze § geplaatste opschrift van al de thans plaats hebbende l
ellende, alléén de schuld wil geven aan Dr. Kzgygrcr, heeft j
hg slechts ten deele gelijk. {
Er is ruim vijf jaren geleden in Nederland een stichting
verrezen, door samenwerking van enkele aanzienlijken, eenige
predikanten en voorts van kleine burgers en boeren. Van
die stichting was Dr. Kuyper de vader, gelijk hij er nog het
erkende hoofd van is. Die stichting, waarin velen met mü
zich eerst hebben verheugd als krachtig middel ter verle- D
vendiging van onzen volksgeest en als handhaafster van
D waarheid en vrijheid, is langzamerhand voor niet weinigen
D een oorzaak van bittere ontgoocheling geworden, een doos j
_ mm Prmclorrz, die, toen even de deksel openging, ácá Amster- j
clamscác Kerkv0ugrZerr0;22·0c2‘ en de /fooáwvj//cscác revolzaáie ople­ V j
jj verde. Droeve teleurstelling! Op haar bodem zien we zelfs {Za
j Mop niet meer liggen, de hoop dat ze nog eens zou kunnen {
opleveren siemml voor ascá. L
j Die stichting is de Um'vcr.s·éZcát en im haar en door t
haar is Dr. Kuyper van de tegenwoordige treurtooneelen de I
j de eenige schuldige. DE Vuur Uxivmrsirnrr, Dr. KUYPER, en _
j het N rauwe REGLEMENT or HET Bmrnnu, staan tot elkander
j als: iuazonx, ooaznruc en Aknmsinïxe der tegenwoordige be- j
Q roerten. E
j Ze werd gesticht niet zonder geestdrift. Men hoopte dat
j zij, telkens genoemd een vrucht des gebeds, gezegend zou
j zijn en een zegen zou verspreiden en hare kweekelingen, ,
[ met name in de kerk, weldra een geopende deur zouden i
vinden. Die hoop is niet verwezenlijkt, voor een deel door l
de schuld van Dr. Kuyper zelf, die in plaats van dit
aan de Synode, als eenige machthebbende in dezen, beleefd
à
tl
S
l