HomeKijkjes achter de schermenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 565.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

!
50 J
90. Een leugen was het in de ,,Standaard", om nu maar
te eindigen, wat de heer Keuchenius schreef, dat het gere-
formeerde volk zoo zijn kalmte in deze zaak heeft bewaard
en aldus bewezen heeft de kracht van zijn beginsel. W weten
dat beter, die kunnen spreken van gedragen smaad, in
plaats van de voorloopig geschorsten; wy, predikanten, die
elkander bij iedere ontmoeting verhalen hadden te doen van
de sohandelijkste brieven, meest ewzonym en bijna altijd ge-
tuigenis gevende van Zee1·áeiZi_qheid maar niet van godsdienst.
. Natuurlijk oefenden ze niet den minsten invloed uit op onze-
gedragslijn, maar ze waren ons een droevige maatstaf om
j het gehalte te beoordeelen van de vroomheid van vele gere-
formeerden. Ja zelfs, ze doen ons gelooven, dat waarheid
is wat aan een onzer uit zekere stad geschreven werd: In
j het openbaar verfoeien hier sommige gereformeerden Asmodée,
maar in het geniep bedienen ze zich er van.
Meer dan wenschelijk wordt het, dat er een nieuw chris-
telijk dagblad worde opgericht! Moge een poging, die daartoe,. {
. naar wij uit de verte vernemen, eerlang zal worden beproefd, ”
met gunstigen uitslag worden bekroond! j