HomeKijkjes achter de schermenPagina 51

JPEG (Deze pagina), 654.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

i ` 49
Standaard te gebruiken als ons orgaan, dat zou wel de
gekroonde zotheid zijn geweest! Het blad, welks redacteur
nooit ongelijk bekent na dwaling. Die domheid laat hü aan
het liberale Handelsblad over.
j 60. Een leugen is het van de ,,Standaard/', dat wij onge-
neigd zijn geweest over een minnelijke schikking te spreken
door tusschenkomst der wederzijdsohe rechtsgeleerden. Want
we hebben van de tegenpartij geen voorstellen in dien geest
ontvangen. En waar ter wereld is het ooit aanschouwd, dat
een wettige regeering zelf begon met onderhandeling te voeren
met opstandelingen? moesten vredesvoorstellen doen,
‘ niet
70. Een leugen was het sensatieberieht van de ,,Standaard”,
' dat eenmaal in zekere nacht een ernstige poging tot inbezit­
neming van de Nieuwe Kerk zou zijn gedaan. Neen, de HH.
Kuyper enz. behoeven zich met die koude de moeite niet te t
getroosten, ’s nachts nog langer de ronde te doen door de t
V kerk. wensohen in de Nieuwe Kerk weer te komen,
I maar niet door middel van het uitzagen van deuren!
80. Een leugen is het van de ,,Standaard”, dat ik als voor-
·zitter den Kerkeraad er heb laten inloopen, door hem niet
te waarschuwen vóór of te handhaven tegen het dreigend
gevaar. Aan het einde van § 1 en 2 heb ik het tegendeel
bewezen. En zou rle Slmulemrl nu wezenlijk meenen, dat
· ik nu verder nog had moeten helpen hen, die, na het slagen
van hun beraamde revolutie, van plan waren met velen mijner
ambtgenooten ook mij af te maken, gelijk de acte van be-
schuldiging zal openbaren, waaruit het mij, helaas, niet low
worden vergund, over deze zaak meerdere bizonderheden over
.te schrijven?
4
l