HomeKijkjes achter de schermenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 671.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

0
48 i
daartoe wettig vergaderd. Die insinuatie diende dus tot niets
M dan om het volk op te hitsen.
30. Een leugen is het van de Standaard dat de komst der
predikanten aan de Nieuwe Kerk op 6 Januari geschiedde _
buiten voorkennis of goedkeuring van onzen rechtsgeleerden
raadsman.
40. Een leugen is het van de Standaard dat de toon der
prediking van de geschorsten en hun vriend zoo zachtzinnig
was, ja men zou haast zeggen schier als die der engelen
in den hemel. Ik herinner hun die er bij waren aan twee
preeken, om niet meer te noemen, in de Koepelkerk, een
naar aanleiding van het woord ,,Men moet Gode meer ge- K
hoorzamen dan den menschen/’ en dan een oudejaarsavond-
` preek in diezelfde kerk, ook door Dr Kuyper aangehoord. l
Voorts aan de preek op Woeiisdagavond 6 Januari in de J
Noorderkerk gehouden door den toeval niet voorloopig
geschorsten leeraar. Ik bespreek deze zaak evenwel niet V
verder, wijl ze mijn ambtgenooten betreft.
5°. Een leugen is het van de standaard dat iets onbehoor-
lijks zouden hebben gedaan door, als het machtige en deftige K
Handelsblad zich bereid verklaarde zijn kolommen te openen voor L
onze mededeelingen aan het publiek, daarvan gaarne gebruik
te maken. Geen enkele onjuistheid van eenige beteekenis
heeft de Standaard uit dit blad dan ook nog kunnen aan-
wijzen in deze zaak. En wat nog dwazer is in deze beschul­ i
diging, den nog veel rullleuler ,,Amslerdunune2·", den ijveraar
voor algemeen stemrecht, zocht de Standaard in den be-
ginne in zijn belang te winnen. Het schijnt evenwel dat de
laatste dagen de zoo geprezene zich een weinig wilde gaan
onttrekken aan dien lof, even zeldzaam als zonderling. En de
l