HomeKijkjes achter de schermenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 580.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

l
j 47
j van al degenen op wier meening men hoogen prijs mag
stellen. Dat was op het oogenblik genoeg. De macht des
rechters zal later de deur wel ontsluiten.
K § 7.
i Prusvs van Gcrsfn1‘1uccrds pulamick.
1·‘«,»»«, »»««/nm que Hm-, i·«=/«>«1««s illm/.
j ln dit hoofdstuk kom ik opzettelijk terug op de onwaar-
', heden door ,,de Standaard” opgedischt over het kerkelijk
l conflict. Eenig doel is dus die leugens te catalogiseren om ,
; het overzicht te vergemakkelijken en even mede te deelen
hoe de polemiek der schapen was waar de herder zoo voorging. i
ç 10. Een Zewgew is het van de Standaard, gelijk hierboven
, is aangewezen, dat de heer wm der flows! als voorzitter iets
X heeft gedaan wat of met het recht of zelfs met de áillykáeizl
streed. Men klaagde over zijne handelwijze, om zich van
hem als brug te bedienen, om te komen tot het beoogde
doel. ,,[[ez€ wimzen www zfjjrZ.”
~ ‘ 20. Een leugen is het van de Standaard dat de volgende voor-
zitter n.b. als vader van zeven kinderen, nog te jeugrligf verklaard
I voor dit werk door Dr. Kuyper! door eenige onbezonnen of
j eigenmachtige daad den zoo gespannen toestand zou hebben
verergerd. Het classicaal bestuur heeft bij advertentie in de
j Standaard verklaard, dat noch door leden van dat bestuur
l noch door het nzozlemmevz {Zes ]Yf’)'Z?F)'¢l//(ZS eenige daad was
Xx verricht dan met goedkeuring van het gansehe bestuur,