HomeKijkjes achter de schermenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 675.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

?
46 T
gereformeerd weekblad buiten Amsterdam schreef, - zoo
moet ik hier toch even constateeren, dat de heer De. Render
op me¢·,twzmwZige wijze aan de dolksteken van het Classikaal
Bestuur ontsnapte, omdat hij toevallig den l4d@¤ December
volgens de eene lezing naar Delft was gegaan, volgens een .
andere lezing, keelpijn had. In ieder geval hij werd wonder-
dadig gered uit des vogelvangersstrik.
Na deze kleine uitweiding herinner ik dan dat {Ze Simzrleemd
en het ,,K0v·f Begrip//, vermelden dat onze advocaat van dat
deurwaarders-exploit niets afwist. Ik herinner hier eenvoudig ·:
ä dat het besluit o1n op deze wijze acte de présence te geven
den vorigen avond in zijn bijzijn en met zijn goedkeuring ge- j
nomen was. ·j
Om half twee dienzelfden dag was met hetzelfde doel ver-
‘ gadering van het Classicaal Bestuur doende wat des Alge­ .
meenen Kerkeraads is, in de Nieuwe Kerk uitgeschreven. In het-
zelfde noodweer kwamen nu op, enkele niet geschorste ouder- ç
lingen, vele diakenen en al de straks genoemde predikanten. V
Wederom weer voer ons allen hetzelfde lot en wederom was j
de deurwaarder onze parlementair. De HH. Kuyper, Rmïqers
c. s. lieten wederrechtelijk de HH. Wm. Mnrirevz, Zien Kmfe enz.
niet binnen hun eigen vergaderzaal.
Denkt het beschaafde Nederland nu echter dat dit oogen- . ~
blik smartelijk voor o11s was? geenszins. Nooit kon een
manifestatie beter doel treffen dan toen we daar bibberend
in den kouden sneeuwstorm stonden. Juist ging de beurs aan
en al wat voornaam en aanzienlijk was in Amsterdam, zag
ons daar staan. En toen openbaarden ons de uitdrukkingen j
van verontwaardiging over de behandeling ons aangedaan, I
dat we de gmlalieke rwbïie voor ons hadden, de sympathie j