HomeKijkjes achter de schermenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 631.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

l 4:5
l dat hij dien eigen avond de voorbereidingspredikatie moest
houden. Eerst belt de voorzitter aan en eischt toegang
E voor zich en voor de vergadering: het wordt geweigerd;
hetzelfde lot weervaart achtereenvolgens al de collega’s die
aanbellen. Toen zonden we den heer Sfarliq, deurwaarder
alhier, op de belegerde vesting af, die in naam des Konings
toegang eischt en procesverbaal opmaakt van hetgeen
V plaats had.
{ Een dwaze episode in deze geschiedenis is, dat de raadsman
der bezetting in het fort aanhoudend riep door een reet der
. versohanste deur om Ds. Hogerzeil te spreken. ten einde zoo
i áezi miseersfrmrZ ff uit den weg te ruimen, terwnl men NB.
uit het raam kon zien dat deze er niet bü was en kon
g weten dat hg er ook niet bij kon zijn. Niettegenstaande
het barre weder stond er een groote kring volks om ons
heen, alles behalve liefelijk gestemd tegen de bezetting p
; binnen. Voor hun vriendelijk aanbod om ons een handje te i
e helpen, meenden wij echter even vriendelijk te moeten be-
j danken.
{ Wederoni ben ik in de droeve noodzakelijkheid hier op
een logenachtige voorstelling in De Sz€rmzZm1·rZ te wijzen,
die zelfs voorkomt Um het Kort Begrip wm hel gebem·zle" door
eenige feeml mei geseáoznsfen uitgegeven, wijl ze in de
j rampzalige vergadering van l4 December niet tegenwoordig
E waren.
i Ofschoon ik met opzet in dit geschrift, zooals men zal
i hebben opgemerkt, mijn ambtgenooten onbesproken laat, zelfs
dan b.v. als een hunner op Donderdag l2 Januari in den
1 morgen een gesprek hield met een onzer van geheel andere
¥ strekking dan een onjuist artikel, dat hij ’s avonds voor zeker
l
i ä