HomeKijkjes achter de schermenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 630.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

44 `
§ G.
J
Dc SllBBlWSlUl`lll van Vrijdag 8 Jnuari.
(juousqmz lrzmlvnz r«l»nl7»·z,· palion/in noslra, K .,..
We hebben dit jaar een erg trijterachtige winter: een j
winter die al ellenden biedt, maar geen enkele zijner V
genoegens. Het is voortdurend koud en toch hebben we i
geen helder vriezend weder. Het sneeuwt gedurig, en nauwe- j
lijks hebben we al de narigheid van het wegdooien gehad, _
of er valt weer een nieuwe vracht neder. lilén ding is ge- Z
lukkig: dat het sneeuwopruimen een ongezochte gelegenheid
tot werkverschafling geeft. Een man, die mij dan ook zijn
dienst in dat opzicht kwam aanbieden, gaf dan ook als zgn i
ineening te kennen, dat al die sneeuw een straf voor de
Amsterdammers was, omdat ze dit jaar geen werkverschaüing
hadden in het leven geroepen. Misschien kan deze verkla- ‘
ring nog licht geven aan het Meteorologisch instituut. *
Ik verplaats den lezer op den ergsten dag onder de erge da-
gen van dezen winter met zijne gedachten aan de Nieuwe Kerk,
des middags tegen 12 uur. Tegen dien tnd was een buiten-
gewone vergadering van het ministerie van predikanten uit-
geschreven. Wel hadden we een schrijven ontvangen van ï
,,eene zich noeniende Kerkelijke Commissie//, dat het locaal L
tijdelijk niet beschikbaar was, maar wie stoort zich aan den _
brief van een vreemden indringer, waarin hem eigen huis t
verboden wordt? Niettegenstaande er dien morgen een ver-
schrikkelijke sneeuwstorm joeg, hadden alle 20 predikanten die
tegenover Dr. Kuyper staan, aan de oproeping van den voorzitter
gehoor gegeven, behalve twee zieken en Ds. Hogcrzeil, om- t
2