HomeKijkjes achter de schermenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 649.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

i
ë
E
e
gelijk mag stellen met het bedrijf van La Ver/u. en soortge-
lijken, zooals zelfs door menig serieus blad is geschied.
Want ofschoon uit een christelijk oogpunt, ja zelfs uit
è het oogpunt van burgerlijke moraliteit de overrompeling
i der Kerk door de voorloopig geschorsten, en veel meer
nog het gewelddadig buitensluiten van de ix ELK enviu. ia
Y rle eerste plaats reeel áeóóemlea, zóó zeer te veroordeelen is,
t dat wij op de ons zoo vaak gedane vraag, ,,waaron1 hebt
q gij in plaats van mee niet /a=á/dig bewakers in de Nieuwe
' l Kerk gelatenP” met meer recht dan Dr. Kuyper het vol-
" gende antwoord kunnen geven: ,,1)l/ was een fca/. Valkomea
j loegegevea ! Elaar een jbal waarin we onze eere ólU7)€7l slellea.
j ll/Y e zyiu lievzmaal liever 1l00¢· slawáeirl overmaxzrl, {laa zlal we
ons eigen karl omfeewl áazlzlea rl00r rler wys ezyerlvjk aaa Bree- 1
rlerea le rlealsea", 1) - zoo is het aan den anderen kant ook .
waar dat men niet moet vergeten, dat die geweldpleging g
á een handeling is aan het begin van een civiel proces. En
in oorlogstijd vervallen vele goede manieren, die in gewone
tijden gelden.
En daar wij den afloop van dat ,,civiel proces/I met kalme
gerustheid afwachten, constateer ik uit deze episode van het
Amsterdamsche Kerkvoogdenoproer, alleen de volgende feiten:
10. Dat ik in den nacht van 5 op 6 Januari ll., op last
van ,,l1et Classicaal Bestuur doende wat des Kerkeraads is"
de deur der consistorie heb doen pantseren en van twee
nieuwe sloten voorzien, dewijl er gevaar voor inbraak bestond.
2°. Dat dien nacht eerst één en in den vroegen morgen
van den 6€l€¤ lwee bewakers door ons zijn gesteld met schrifï
telijke lastgeving van Dr. /708 en van mij.
1) láie ,j/zal Conjlicl ge/.:om«·n.", Deel ll, bladzijde 40.
Y
F: