HomeKijkjes achter de schermenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 671.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB


v
40
te veel te hebben gedaan. Zoo weinig is dit het geval dat
ik den vriendelijken raad va11 den heer Heey, om in mijn .
eigen belang, de deur weer te doen herstellen in zijn vroe-
geren toestand, heb opgevat als een niet onvermakelijke grap.
Maar 1° om de belofte in de vorige § vermeld, aan meer- K
dere christenen gedaan, 2° omdat die daden in de Nieuwe
Kerk der H.H. Kuyper, Rutger; en Loámuu, bijgestaan door V
zekeren Kater, hoe jammerlijk ook, wel de meeste opspraak
maakten, maar toch de hoofdzaak niet uitmaken, zeuureuzáezi .
yauzi, om eens in Herautstül te spreken, 3° omdat over deze A
zaak reeds tot vervelens toe door alle ruegelg/ee en ouuzoyelqy/ee l;
bladen werd gehandeld, terwijl mijn doel integendeel is het j
mar bekeurle mede te deelen of het NIET emvone be/ceucle te k
verduidelijken, 40 omdat in deze zaak Dr. Kuypere. s. zwar-
ter zijn gemaakt dan met de waarheid overeenkomstig is,
_ om al deze redenen zal ik over dit punt zeer kort
Deze laatste verklaring van mhne zijde zal misschien dezen á
of genen verrassen. Maar yereeáziiyáeiaï te beoefenen ook tegen-
over zijn báázferszfe uquud (en in die uitdrukking schets ik in
een oogenblik van kalm nadenken onze wederzijdsche ver-
houding) bl;§ft altoos plicht. Niettegenstaande er, behalve
verschillenden van meer gewonen aard, één oorzaak van
vijandschap voor mij bestaat tegen Dr. Kuyper, die alle
mogelijkheid van verzoening uitsluit, maar die niet van
publieken aard is, verklaar ik hier in dit geschrift, waarvan
ik vóór de uitgave reeds zeker weet dat het door dui-
zenden zal worden gelezen, ten spijt van ,,De H00p,” geroe-
pen o1n niet naar mün gevoel maar naar den strengen eisch
van het recht te werk te gaan, - dat men het bedrijf van
de overrompeling der Kerk door H.H. Kerkmeesters niet ’