HomeKijkjes achter de schermenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 688.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

se
in de Standaard, juister moet worden in het licht gesteld.
Dat ik het gebeurde van Wroensdag 6 Januari slechts
I vluchtig behandel, heeft buitendien nog een andere reden,
gelijk zoo aanstonds blijken zal. g
’s Avonds ten zes uur kwamen achtereenvolgens verschei-
I dene kerkeraadsleden naar de Nieuwe Kerk, behoorende I
tot de partij Kuyper. Zij verlangden toegang tot de consis­ j
toriekamer. Ik moest hun die weigeren: het classieaal
_ bestuur doende wat des kerkeraads is, had verboden, dat
in geen geval met Lof door geschorste kerkeraadsleden ver-
gadering mocht worden gehoudea. Als voorzitter rustte op
mg de verplichting dat besluit te handhaven. Toen het zeven ,
l uur werd kwamen vele leden en werd de pressie op mij K
uitgeoefend om de deur te openen dringend en eindelijk
dreigend. _ Inzonderheid de geschorste ouderling D¢·.1im£gw·s
eischte als kerkmeester der Nieuwe Kerk, onverwijlde ope-
ning der deur, bewerende dat ik in zijne rechten trad (daar- "
over niets te zeggen had.) Ik antwoordde hem, dat hij
als ouderlingätijdelijk geschorst zijnde, tevens was geschorst
voor al de onderdeelen van dat ambt en dus ook als kerk-
meester tijdelijk had gedefungeerd. De toestand werd al
meer en _meer gespannen: steeds heftiger drong men aan T
op de komst van een smid, eindelijk kwam men zeggen
dat er last was gegeven er een te ontbieden. Ibm was ik
genoodzaakt de hulp der politie in te roepen, waarmede ik
zoolang mogelijk had gewacht. Bij de onverkvvikkelijke
tooneelen die daarna voorvielen, verloren sommige ouder-
lingen alle zelfbeheersching en ben ik met mijn ambtgenoot j
van der Dussen, die mg als vriend trouw gezelschap hield, I
door meer dan een hunner zwaar beleedigd. Daa1·aan hebben ä
l
E