HomeKijkjes achter de schermenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 670.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

9
37
Dienzelfden middag begon het Classicaal Bestuur te doen
wat des Kerkeraads is. Zijn eerste daad was, te bevelen
dat de gevraagde attesten van goed zedelijk gedrag door de
leerlingen der moderne predikanten, om zoodoende elders te
kunnen worden aangenomen, zouden worden uitgereikt. Na-
t tuurlijk moest dat geschieden. De wet gebiedt het, de op-
1 perste kerkelijke rechtspraak had aldus vonnis gewezen, en
jl dus er bleef hier geen derde weg over tusschen ,,rmti­v·ev0Zu-
il fiovmir geáoorzmzzeïz/' en ,,2·e220Zuái0¢mi1· vzerzeá/’ Zeker geirome !.’
‘ predikant buiten Amsterdam, die aan zijne catechisanten mede-
deelde, dat het q.q., achter de namen der predikanten geplaatst,
die dit besluit geteekend hadden, beduidde dat het uit rien
{Zuivel was, zal het misschien nu beter begrüpen. Zoolang
het even mogelijk is denk ik altijd liever aan domheid
jl ` dan aan kwade trouw.
Den avond van dien dag heb ik genoemd een ,,ijselijk l
Ik uur." Broeders, in den dienst des Heeren vergrijsd, van t
ethisch-irenische richting en van de gereformeerde partij
beideu, hebben mij verzocht en gesmeekt: ,,breng niet op
de straten van Askalon en verkondig niet te Gath wat elk
nl christen, om het even wie hij is, met droefheid en smart
ll moet vervullen, en al hebt ge gelijk, acht dan nog de zaak
~ van Christus meerder dan uw eigen eer." ,,Deel mede wat
ll ge wilt, maar voldoe niet aan de zondige lust naar schan-
# dalen, door uitvoerig te beschrüven wat dien droeven maan-
jv dagavond en dien nog treuriger Woensdagochtend is ge-
· schied./' Ik zwicht voor dien drang door die personen en in
E dien mem geuit, NIET voor de scheldwoorden of bedreigingen
j van sommige wouldbe­gereformeerden. Ik sta dus alleen
I. vluchtig stil bg hetgeen tengevolge van onware berichten

{ i