HomeKijkjes achter de schermenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 677.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

W
_ 36 '
_ lk vraag nog eens wie doet grooter dwaasheid, een be- W
f stuur dat de belijdenis der waarheid niet voldoende hand-
; haaft of een kerkeraad die decreteert, dat een fimmtioelo com-
j missie opperrechter zijn zal in zake des geloofs?
Welnu, zoo zeker als telkens het tweede lid der door
gestelde vergelijkingen grooter misdrijf teekent dan het l
eerste, zoo zeker had ook het classioaal bestuur recht, voor- l
j Zoopige scáorsérng uit te spreken wegens een geval van erger-
‘ lijken aard, en wegens verregaande onzedelijkheid, al wil ik jl
gaarne gelooven dat niet allen even duidelük de beteekenis l
van hun stem hebben begrepen, die in den kerkeraad zich §'
voor de gewraakte wijzigingen hebben verklaard.
En even zeker als de moraal een onderdeel is van ·het
christendom, en dus ook van de gereformeerde religie, zoo
zeker had het Classicaal Bestuur recht dit vergrijp tegen A `
de wetten der zedelijkheid, te spreken van vorrogmmlc ow- W
2·¢·oMzimzáqácirZ. Want men kan toch even omec/lfzimzig zijn A
j in het Lnvnx als in de Lena. En in deze zaak zijn de voor-
j loopig geschorsten beschuldigd van overtreding in beide deze
j opzichten.
W · p Ik vlei mij, dat na deze toelichting de naïve verbazing van lj
sommigen over de beschuldiging van Uverregaande onrecht-
zinnigheid” wel wat bedaren zal. Hoe zou· ik me verheugen, ~
als de beklaagden in het algemeen en mijne collega’s in het lj
bizonder het mochten inzien! O, ze behoefden niet anders #
_ te doen dan één enkele briefkaart te schrijven en te zeggen: j
Uwe bekennen ter goeder trouw te hebben gedwaald en we Z
trekken onze stem in", en de zaak was in orde. Door deze j
daad van mood en .2oZ/ïsfmzrligácirl zouden ze zioá ze/army, Mmm j
_g<·.:i·»me«z en de gczzzcevvic vrijwaren voor veel jammer en leed.
e