HomeKijkjes achter de schermenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 668.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

i
1
j as
E Ziet nu, zoo spreekt Dr. Kuyper herhaaldelijk in de Stan-
daard, hoe schandelijk wh worden verongelijkt. Wij, wier
l eenig misdrijf is dat we pal staan voor de eere onzes Gods
,j, en de Christus-verwerpers niet willen dulden in de kerk, wij
i worden gelijk gesteld met hardnekkige dronkaards, losban­
j digen of dieven van armen- en kerkegeld.
Ik antwoord daarop, indien Dr. Kuyper in deze werke-
jl lijk meent wat hij zegt, dat hij dan een scäri/ricelzjá {mg bw-
i grip mm zerielij/c/wir! heeft, dat, wanneer hg alleen het boven-
l genoemde ,,als verregaand ergerlijk" beschouwt, het mimlww
door hem wordt in acht genomen en het mecrrlere niet wordt
jl geteld. Zeker, het is noodig en plichtmatig in menig geval,
overtreders als daar straks zijn genoemd, terstond de gele-
genheid te benemen grootere ergernis te geven. Maar ik i
wensoh te vragen, wie sticht meerder onheil, de man die
door misbruik van sterken drank zijn gezin verwaarloost en
‘ zijne omgeving ergert, of de man die door prediking van
; verzet tegen de gestelde macht en door stelselmatige organise-
l ring van dat verzet een geheele gemeente beroert, de rust
i in de vaderlandsche kerk verstoort, alle gezag op losse schroe-
i ven zet en alzoo in deze dagen van gevaarlijke gisting op maat-
l schappelijk gebied, door de kerk het voorbeeld doet geven van
‘ de ondermijning van alle gezag, dubbel gevaarlijk omdat het
geschiedt onder den schijn van ijver voor de eere Gods?
, Ik vraag wie brouwt grooter rampen, de man die een
, paar honderd gulden arglistig wegneemt uit een kerkelijke
kas, of de man die een bloot administratieve commissie ge-
heel autonoom maakt tegenover zijn lastgever, en zoo voor
de toekomst den weg baant, dat over tonnen gouds geheel
eigendunkelijk kan worden beschikt?
· . I
i