HomeKijkjes achter de schermenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 688.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

l
l
34 O
tegendeel vreesde, had het, lettende op de teekenen der tijden,
met wijze bedaehtzaamheid op die ontknooping gerekend. ,
Toen schrüver dezes, ten 12 uur geciteerd om in de ver-
gadering van het bestuur te verschijnen, daar kwam, vernam `
hij dat dienzelfden dag, ingaande op datzelfde uur, voor-
· loopig geschorst waren in al de deelen van hun ambt en {
bediening, de predikanten, ouderlingen en diakenen, die voor
de gewraakte wetswijzigingen in zake het beheer hadden
gestemd, in afwachting dat hunne zaak nader zou worden
onderzocht. Dat deze tijding, aan de woningen van al de
voorloopig geschorsten dadelijk bezorgd, daar de uitwerking
deed van een nedervallende bom, die alle plannen en bere-
i keningen verwoestte, dat laat zich begrijpen. Men vleide
zich met de gedachte dat de schorsing, zoo ze uitgesproken
werd, toch eerst veertien dagen later zou ingaan. Men had
aan het wetsartikel, dat van ,,vo0rloopige schorsing op staan- [
den voet ingaande/' spreekt, in het geheel niet gedacht. lk ‘
wensch bij dit punt uitvoerig stil te staan, omdat de toe- Q
M passing van dit artikel de volgelingen van Dr. Kzqyper het
meest heeft vertoornd en ze zich daardoor ten zeerste ver- f
ongelijkt achten; ik hoop aan te toonen dat die ergernis f
geheel en al ongemotiveerd is en zoo een verkeerde gevolg-
trekking te ontzenuwen, die door menigeen in dit opzicht '
is gemaakt tegen de handelingen van het classicaal bestuur.
In het geïncrimineerde wetsartikel staat dat in gevallen ik
M dat indien ,,een geruchtmakend bezwaar van ergerlüken aard" r
ter kennis van het classicaal bestuur gekomen is en gegrond
wordt bevonden, een ]77`0Z7iSi07Z3ó’dP schorsing kan worden toe-
. gepast, zonder dat hiervan hooger beroep kan worden toe-
gelaten.
r x