HomeKijkjes achter de schermenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 687.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

4 · · ’vv`:;O‘;­·¤"a"D'*_> _»‘­­W“­­·r>’­v___­_l`."·r’Y<__ fwrr X
uw g M I
·_ M pjei
lk ben van de taak ontslagen dat verder te bewijzen:
l twee bladzijden, die ik voor dit gedeelte reeds in copy gereed
had, om te betoogen dat de Kerkeraad van Amsterdam de
revolutie beoogde, heb ik om geen monnikenwerk te doen
eenvoudig verscheurd, nu Dr. Kuyper in zijn Oornploá en
Revolniie dit streven openlrgk er/cent, die revolnlie verdedigl,
die revolutie veráeerlvgkzf. Men leze nog maar eens na, die
‘ passages over het eiland Cnraçao, waar paralellen worden
Q getrokken tusschen den Zaligrnaker en den Koning, tusschen
de Synode en den gonvernenr van dal eiland. Hier vervalt,
; wat den vorm betreft, zijn satyre, gelijk de op het gebied
van stijl en schoonheidsleer zoo uiterst bevoegde ,,7ijd" te-
, recht heeft opgemerkt, tot profanie, en wat den inhoud
‘ aangaat, kunnen wij niet anders doen dan ons hartelijk A
verblijden, dat zulk een geleerd man als Dr. Kuyper geen
meer klemmende argumenten vinden kon dan dit, om zijn
standpunt te verdedigen. In de brochure ,,Complot en Re-
. volutie staat hij voor ons als het beeld van een Dernoslnenes,
die de uiterste spankracht der schitterende oratorie aanwendt,
om een hopelooze zaak te verdedigen; en voor ieder;,onbe­
vooroordeelde staat daartegenover Ds. Hogereeil als de kalme
, Lysias, met rustige bedaardheid, maar met de onweerstaan-
bare kracht der nuchtere waarheid, de zaken stellend in het r
l helderste licht. En als ik als voorbeeld aanhaal die episode .
5 over Curaçao, dan volg ik niet het voorbeeld van zeker
j iemand, die steeds uit een betoog het zwakke punt licht en
l in zijn bestrijding daar dan alleen op voortredeneert. Neen,
l klaarblijkelijk is dit voor Dr. K. het hoogtepunt zijner brochure.
I Aangezien het Classicaal Bestuur tot het laatste toe nog
[ hoopte, dat men tot beter inzicht zou komen, maar het A
ï 3 •
`