HomeKijkjes achter de schermenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 678.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

32 p
§ 4.
Een veeweesteeee hem 111 het Kemp eer Kuyeeeieeee eu
een ijselijke eveee.
Tum vero gemitus - alto de corde petitus edidit. V
Op den 4d@¤ Januari dezes jaars, ’s morgens ten tien ure,
vergaderde het Classicaal Bestuur van Amsterdam in de
eonsistoriekamer der Nieuwe Kerk. In lange jaren was door .
dit kerkelijk college niet zulk een belangrijke zitting ge-
houden en zeker geen die zulke gewichtige gevolgen zou
hebben. De leden van dat bestuur hadden vurig gewenscht
en tot God gebeden, dat het doel van hun tegenwoordig
samenzijn noodeloos mocht blijken te wezen.-Dat het antwoord, j
op de Kerkeraadsvergadering van 28 Januari l.l. gegeven, A
zóó had mogen luiden, dat men, de onwettigheid der genomen
besluiten omtrent het beheer erkennende, die introk. Maar
we weten het reeds, dat antwoord was onbevredigend ge-
weest, en diende slechts om tijd te winnen. Het agendum A
van de Kerkeraadsvergadering, die dien avond zou gehouden l
worden, en de punten ter behandeling, aangegeven voor de
vergadering van den volgenden Donderdag, ze strekten, gelijk i.
mijn geachte ambtgenoot Hogerzeil zoo duidelijk heeft aan-
gewezen, om op geestelijk en stoffelijk gebied beiden, de K
., revolutie te voltooien en de laatste band af te snijden, die 1
de Hervormde Gemeente van Amsterdam (niet KERK, zoolang
we de gewoonte houden om in de l9d@ eeuw de taal der j
19d@ eeuw te spreken en zoolang het ons doel niet is ver-
warring van begrippen te doen ontstaan: want de Hew;0e·mrZe
Ke1·Z· is thans het geheel en de Gameem/en zijn hare plaatse- _
e lijk onderdeelen) aan de Nederl. Herv. Kerk verbond.
j