HomeKijkjes achter de schermenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 669.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

i 3l
Usterdamsche predikanten wel den kop indrukken. We zullen
,,het hun wel eens leeren wat het beteekent, te zijn ,,diena­
{ ,,ren des Woords/'. Dat moet hun titel zijn. Waar de geheele
j ,,macht is overgebracht bij H.H. kerkmeesters, hebben ze te
{ ,,gehoorzamen of men verzoekt hun eenvoudig naar een andere
j Ustandplaats om te zien. Dit is hun eigen schuld. Ze hebben
j ,,door hun koppigheid mij altijd den voet dwars gezet. Eén
,,ding kan nog lastig zijn, dat die Wcszf/Eoj de volgende
t ,,maand voorzitter wordt van den kerkeraad. Ik heb nog zóo
t ,,mijn best gedaan om door bemiddeling van onzen geliefden
l ,,b1·oeder Corvus, te X., dien ik verzoch thad in den Haag bij mij
i ,,te komen, dit te verhoeden, maar het is niet gelukt. Enfin, over
· ,,veertien dagen zullen we hem wel voor goed klein maken.”
Ik zou het altijd beter gevonden hebben, zoo u hem niet
zoo had afgestooten, merkte er een op. mist bij uwe
p groote talenten zóó geheel de gave, om het eer- en rechts-
,i gevoel van anderen te ontzien, en zoodoende zijn vroeger i
{ en later uitnemende krachten, die anders misschien onze
zaak hadden gediend, voorgoed voor ons verloren gegaan.
Vooral zoudt ge de predikanten niet zoo van u vervreemd
hebben, als ge de verbreking van het synodaal verband niet
j zoo op den voorgrond had geschoven en ..... . . ..
Hier werd tot groot leedwezen van Sylvester het gesprek
afgebroken, want juist werden de oesters binnengebracht.
l Na middernacht scheidde men, na hartelijke zegenbede en K
na vurige smeekingen ook voor de vrije universiteit!
Zou het niemand in de gedachten zijn gekomen dat na
de plannen en daden der laatste weken, daarop Gods zegen
onmogelijk rusten kon?
G; I
K
E