HomeKijkjes achter de schermenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 650.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

ï·~·~·~~­··~­-­~­~«--·­--veee A . t _ X


! 29
straks was een welbekend kaalhoofdig, beverig, sidderend
heer uit de buurt bij haar geweest; hij l1ad zoo met haar
l te doen, hij wilde haar steunen! En een goudstuk op de
tafel leggend, hadden zijn woorden haar doen begrijpen,
V waarin die steun zou bestaan.
Ze had zich van hem afgewend; zal die zwakke vrouw
blijven weerstand bieden, als de strijd daar heftiger wordt
~ tusschen eer en honger?
Sylvester sprak in zich zelf: Als die vrouw straks be-
zwijkt en valt in den strijd des levens, als ze van het
bordeel naar het gasthuis gaat en van het gasthuis naar
de hel, dan zal in de oogen Gods eene christelijke gemeente
veel schuldiger zijn, die haar barmhartigheid beperkt binnen »
zóó enge grenzen en voorbijziet dat voorkoming van ellende
veel schooner taak is dan die te lenigen. Help de weduwen,
de jonge weduwen vooral, naar wie ge nu niet omziet, 0 !
Kerkeraad van Amsterdam! Die taak is schooner dan uw
l angstvallige zorg ter repristinatie der Dortsehe Kerkorde,
even onmogelijk weer te herstellen, als de zeden en ge-
bruiken dier dagen nu nog zouden kunnen worden opgevolgd.
gaat verder. Daar wordt zijn oor eensklaps getroffen door
psalmgezang en hij aanschouwt een schare van mannen en
vrouwen, die met hoogen ernst spreken over het wegstervend
verleden en over de onzekere toekomst. luistert scherp en
ontwaart dat hier een kring van christenen is vergaderd. En al
ras is er bij véél dat hem aantrekt, één zaak die hem zeer mis-
haagt, nl. dat wanen het monopolie van het christendom
te hebben. Hier toch is vergaderd een kring van _om·q/M-
ozzwzlo christenen. Eén onderwerp is er in de gesprekken dat
telkens wederkeert, de vrije universiteit: dat is de spil waar