HomeKijkjes achter de schermenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 665.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

gg "WWiï""'“i`wE""l”­"`"WdvvvEW Y . ¤
I
27
~ Van de overzij eener onaanzienlijke gracht ontwaart
j thans door een raam zonder gordijn een rampzalig tooneel.
Een wanhopige moeder omringd door weenende kinderen.
Hij richt er zijn schreden heen om waar te nemen hoe hier
de oudejaarsavond wordt doorgebracht. aanschouwt een
vertrek dat men in eens kan beschrijven door te zeggen dat
_ het woest en ledig was. een verwelooze tafel zit op
i` het overschot van de éénige stoel eene nog jonge vrouw,
maar ontijdig geknakt en verwelkt. Een kind zit op haar
schoot, twee anderen hurken neder bij den haard om bib-
berend van koude nog hun verkleumde handjes te warmen
aan de overblijfselen van den laatsten turf die daar ligt te
zieltogen. In een ellendige bedstede zonder dekens ligt het
_ oudste kind op een hoop stroo, worstelend met een hevige
koorts. Moeder, we hebben zoo’n honger, zou vader nog
een stukje brood meebrengen straks? vraagt een der kleinen,
l de schrikkelijke stilte verbrekend. Maar de vlijmende smart,
die deze vraag de moeder berokkent, wordt overstemd door .
eene andere, als op eens het zieke kind ijlend om drinken
roept, te midden van de brandende koortsdorst. De vrouw
schuift de lade der tafel open en eensklaps flikkert in hare
schier uitgebluschte oogen een vreeselijk vuur, en woedend,
als een gekwetste tijgerin, roept ze uit: laaghartige ellen-
deling! O God, laat mij sterven, want zoo verschrikkelijk i
kan de hel niet zijn, als wat ik op aarde lijd. Zoo sprak
de door wanhoop schier waanzinnige vrouw, die noch de .
liefde Gods tot haar troost, noch de schrik des Heeren ter
behoeding tegen deze zondige bede kende. Maar wie zou
haar durven oordeelen?
Haar door den drank meer dan verdierlijkte echtgenoot I