HomeKijkjes achter de schermenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 673.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

5
!
26
Hier waar alleen berekening-den band des huwelijks sluiten ‘
deed, wordt drukkender dan ooit, de ijzeren band van het j
huwelijk gevoeld in dezen stond, en de gedachten der echtge-
nooten verwijlen met bittere smart in langvervlogen tijden bij
verwante zielen, waarvan men op aarde voor altoos is gescheiden.
De Heilige van den laatsten dag spoedt zich weder verder
en met welgevallen rust zijn oog ginds op een jeugdig paar, :
dat op dezen avond aanvankelijk den wenseh van hun hart I!
ziet vervuld en in zalige vreugd geniet bij het blikken in
elkanders oog, en Sylvester verheugt er zich over, al is het
dan ook met beving.
Maar ziet, om den hoek der straat valt zijn blik op dat
groote kantoor. Eenzaam zit daar nog zcer laat het hoofd
eener beroemde handelsfirma. Een oogopslag van Sylvester
op dat gerimpeld voorhoofd, in dat wanhopig oog, is ge-
noeg hem de waarheid te doen gissen. Gelijk de stormwind
ook de sterkste eikenvelt, zoo zal welhaast deze beroemde i
naam op de beurs geschandvlekt zün. Wat vreeselijke fol-
tering doet dezen man op dieu oudejaarsavond verre blijven
van gade en kroost! heeft gezegd dat hij niet thuis kan
komen wegens het afsluiten zijner boeken ! Maar alle klerken
zijn reeds weg: een ongenoode hand zal welhaast dieboeken
wel afsluiten, en terwijl de trotsche man den ouden boek-
houder diens weggaan de hand drukt, komt het eensklaps
in zijn gedachten Klaasje Zevenster te gaan lezen en zijn
bevende vingeren zoeken de passage, waar Jan Bleek voor
het laatst naar het tolhuis wandelt.
De Heilige bedekt zich het gelaat en gaat verder en
zucht. Waarom, 0 rampzalige! in dit schrikkelijk uur geen
ander boek dan dit gezocht dat Uw troost!