HomeKijkjes achter de schermenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 679.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

Q TTL { _ _, j_ r, . .- . .- ...,---. ,. N
, n
25
Maar de kerken gaan uit en ieder spoedt zich huiswaarts.
Het weder is somber, nat en koud.Het vertoonde het droevig
beeld van het wegstervende jaar, dat voor velen zoo rijk
S? was aan teleurstellingen en dat door betrekkelijk weinigen
zal worden terug gewenscht. Ditmaal geen flikkerende ster-
renhemel, geen frissche wintervorst, geen reine sneeuwkleedrj
W over het rustend aardrijk uitgespreid, zooals de dichters
gaarne den kerst- en oudejaarsnacht schilderen, helaas door
de werkelijkheid even vaak weersproken als hun oden op de
zoele lieve Mei. Neen, het was echt vervelend naargeestig
weder, terwijl de vochtige zuidwestenwind klagend door
de natte takken huilde e11 een sombere mistwolk voor
zich uitdreef. Maar niettemin gaat de oude Sylvester zijn
tocht doen door de steeds eenzamer wordende straten, om
de menschen te bespieden in hun doen en laten en spreken
. in dit hoog ernstig uur van den wegstervenden tijdkring. En
Y hij ontwaart, dat het hemelsbreed verschil tusschen menschen
en menschen, zich ook niet verloochent, in de wijze waarop
ze die laatste ure doorbrengen en in de wijze waarop ze
het kruis torschen door God hun opgelegd.
- Eerst gluurt hij even door een plooi der neergelaten gor-
dijnen eener vriendelijke woning, en zijn oog rust met wel-
‘ gevallen op een gezin, waar liefde heerscht en vrede, waar om de
· gezellige tafel een schare bloeiende kinderen aanzit en waardoor
allen met dankbaarheid de genoten zegen wordt herdacht.
Mocht het overal zoo zijn, zoo peinst hij verder gaande.
Maar vlak daar naast in dat groote huis aanschouwt hij te
midden van koude pracht, dezelfde vale spookgestalte der
wanhopige verveling, die jaar in jaar uit hier troont. Daar
zijn geen herinneringen, die men elkander mededeelen kan.