HomeKijkjes achter de schermenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 688.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

_ ,..'Eïl”QïZ`L`IlCI"FI;ZCïffLj,"'fiiïïïjï Q , ._ , Jv ; ,_ , ,, M _ _; ,._,,,., _ M
23
dat zulks in de gereformeerde kerk zeer gebruikelijk was,
. immers in het jaar 1809 (zegge achttien honderd negen l !)
·had de Kerkeraad in een moeielijk geval hetzelfde gedaan.
*` Wat moet men toch weinig respect hebben voor een ver-
ä gadering, waarvan men flid is, als men met zulke argu-
j menten durft te berde te komen
{ Toch was de uitslag natuurlijk dat het voorstel­Poesiat
met groote meerderheid werd aangenomen. De billijkheid
j eischt te erkennen dat de houding der vergadering ditmaal
1 tijdens het debat zeer beleefd was: viermaal, zoo verklaart
Dr. Kuyper in de Standaard, werd mij zelfs het woord ge-
ld _gund. ­ Een treurige uitzondering maakte slechts de .
E ouderling, die op mijn raad aan de vergadering om voor-
zichtig te zijn, met het oog op de noodlottige gevolgen,
die te vreezen waren, mij toesnauwde, dat ik meer ,,de
voorzichtigheid der slang dan de oprechtheid der duif l
' toonde.” Ik vlei mij dat de man later nog wel eens zal
j hebben gedacht aan deze groote onbillijkheid. Want was
Y mijn komst in de vergadering ten opzichte van het genomen i
besluit vruchteloos geweest, in een ander opzicht had ik
mijn doel. bereikt. _ I
De Kerkeraad van Amsterdam was op nieuw duidelijk T
_ gewaarschuwd voor de gevolgen. En waar ik welhaast een
i pijnlijke plicht zou hebben te vervullen, zou zelfs mijn l
j Joitterste vijand in den Kerkeraad niet kunnen zeggen, dat ,
ik trouweloos had gehandeld. hwléw ik in deze zaak als
j ,,rZivisie­geo2e¢·aaZ" gehandeld heb, dan ben ik klaarblijkelijk
j ·.zoo_ beleefd geweest het vijandelijk leger eerst in te lichten W
welken weg ik nemen zou .................. , 1
ft Een hoogst ernstig gesprek hield ik nog na de vergadering i
j I
1