HomeKijkjes achter de schermenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 678.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

·1
22
organisatie omver te ranieien. Tot geen prijs wilde men dat
bleek voor de buitenwereld, hoe het áoqfrqomzá van gescáil .
niet was nn Luna, maar usr Banana.
i Daarin ligt dan ook de eenige reden dat de llemuf, V
p die alles aan klok en klepel hing wat in den Kerke-
i raad over de aannemingskwestie werd gesproken, een be- j
Y hendig stilzwijgen bewaarde over de hoogstmerkwaardige en {
zoo heftige debatten over het beheer gevoerd. Men besefte
op het bureel in de VVarmoesstraat, dat de belangstelling j
i van ,,ons Christenvolk” zou tanen, zoodra de waarheid in 1
E de zaak bleek.
Volkomen beseffende dat het Classicaal Bestuur zich niet l
niet een kluitje in het riet zou laten sturen, bestreed ik het g
l voorstel van den heer Poesiat, deed duidelijk uitkomen dat
men aldus de tucht van het Classicaal Bestuur niet zou
kunnen ontgaan, bewees dat het beantwoorden der gestelde
j vragen zoo eenvoudig was, dat een kind zulks desnoods kon T
j doen, en verklaarde dat de Kerkeraad zichzelf vernederde
j door zijn taak over te dragen aan een commissie, zonder eerst l'
[· zelfstandig te hebben uitgemaakt wat de inhoud van het
antwoord moet zijn.
Met veel geleerdheid werden echter deze argumenten door
de HH. Kuyper en Rutgers weersproken en in hun repliek _
E schemerde duidelijk door dat niet het mzáwaorrl zelf voor hen i
de moeielijkheirl was, maar de vraag of men het rccïzl van j
het Classicaal Bestuur zou erkennen die vragen te doen: 1
Vreemd! terwijl men altijd die bevoegheid stout ontkende,
hield men nu een slag om den arm! Het doel was natuur-
lgk om eenige dagen tijd te winnen. Wat het opdragen
van die taak aan een commissie betreft, betoogde Dr. Kuyper, f
li