HomeKijkjes achter de schermenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 694.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

_. ’”ï”"””"”"iï"C"7”'""**""*`"`”"Tiï*`f Qi ., , . gti ., ., . v; . . ­·--, 4·»~ ­~ ,,`
I
j .
l
·l
j 2l
; de Voorzitter gekozen. Terwijl men" zich nu hield alsof de
j meeste leden onverwachts voor een moeielijke kwestie wer-
den gesteld, niettegenstaande de Voorzitter de week te voren,
toen de vergadering wegens onvoltalligheid moest worden ver-
j daagd, op verzoek van den ouderling Ingwerseïz, het schrijven
J toch had voorgelezen en niettegenstaande de heer floezlemaker
mij reeds 021 24 Jlccembcr in het park had medegedeeld, dat een
g der vorige avonden deze zaak door de partühoofden ten huize
van den heer Hovy ampel was besproken, waarbij hij niet
'E had willen tegenwoordig zijn en waar verschilvan gevoelen
gebleken was omtrent de te volgen gedragslün, - komt nu
' eensklaps de ouderling Poesiai met een door meerdere leden ‘
W onderteekend voorstel voor den dag om de zaak commissoriaal 4
’ te maken en aan het Olassicaal Bestuur te berichten, dat
l aan deze commissie was opgedragen zoo spoedig mogelijk
.l rapport uit te brengen, dat zulks voor 1 Januari nu evenwel
I ondoenlijk was (het was immers door de schuld van dien
nalatigen Voorzitter, dat men het Classieaal Bestuur zoo
smartelijk moest duperen ! !) en men alzoo om eenige ver- X
lenging van den gestelden termün billijkerwijze meende te
mogen verzoeken. Dit alles scheen zoo onschuldig en de i
zaak werd zoo lief ingekleed, dat het Classicaal Bestuur
in het eerst ontroerd moet zijn geweest, eindelijk weer
eens een hartelijk schrijven te ontvangen van den Ker­ ‘
* keraad. t
l Maar ik, de broeders doorziende en evenals het Cl. B. bekend met ï
hunne plannen voor de toekomst, begreep terstond dat hun éénig ;
doel was, tpzl fe mimwm {015 am 8 J«¢mm1·i, wanneer de totale
termijn zou zgn verstreken, hun gesteld in de ammcmi1z_qs­
,Z·m·s/z'«». En deze moest de katapult zijn om de Svnodale ,
ll 1