HomeKijkjes achter de schermenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 687.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

ii l
ï
,20 ·l
moeten 0. i. dan ook als irmziscá worden opgevzt. Onder j
de weinige aanwezige predikanten behoorde ook schrijver
dezes. Met het oog op zijn aanstaand voorzitterschap, was _
V het voor hem noodakelijk zich van alles op de hoogte
te stellen; maar vooral wenschte hij voor het laatst de ver-
V gadering te waarschuwen tegen de noodlottige gevolgen, die
l niet konden uitblijven, indien de gewraakte besluiten om- _
trent het beheer niet werden ingetrokken. wilde aan
alien zeggen, wat eerst aan Dr. f[0crZm:mZ·c1· persoonlijk 2
V had medegedeeld.
‘ Ik zal hier natuurlijk niet mededeelen den geheelen loop
der langdurige debatten van dien avond, hoofdzakelijk ge-
voerd tussohen Dr. Ka_y;2cv·, Dr. Rutgers en mii : ik bepaal
me tot den zcM·alvjlr0zz_ éuáoztd.
Nadat ik er op aangedrongen had het Classicaal Bestuur j
te antwoorden op de gedane vragen en, niet minder de nood- (
zakelijkheid had betoogd van onverwijlde intrekking der
j genomen besluiten, werd op heftige wijze, wat ook reeds na
E het lezen der notulen was geschied, de toenmalige Voorzitter
Ds. P. (V'. van der ][02·sz€·er over hard gevallen, dat hij eerst
nu de verdaagde vergadering bijeenriep, drie dagen voor het
eindigen van den fatalen termijn: de aanmerkingen daarover,
E. ook van de zijde van den heer Hovy werden zoo krenkend,
dat de Voorzitter hem het woord moest ontnemen. In dag-
bladartikelen en in de brochure van Ds. flogcvïzcil is de
onredelijkheid dier beschuldigingen zoo glashelder uiteenge- ”
zet, dat ik over dit ineidenteele punt verder gerust het stil- ‘
zwijgen kan bewaren. Maar de vergadering zat in een lastig
parket en om er uit te geraken, moest er nu een .z0mZeaó0Z:
zijn. En daartoe werd voor deze gelegenheid zeer welwillend
ln
¤ Q