HomeKijkjes achter de schermenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 687.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

, '”"""""”””?"T”T'”`i“""""'" """‘ """`"*i`. B .. i , .., . `.. ` . M . r ­«¤·»­ · W
vl t
19
vergadering wordt voorgezet is zeer sober. Behalve eenige
mfremais is er maar één áoofaïscáozïel, maar dat is dan ook
_ een stevige. Een brief van het bij de meerderheid van
dezen raad zoo geliefde Classicaal Bestuur van Amsterdam.
Maar opmerkelijk is het, dat terwijl men anders in deze
vergadering zoo smalend spreekt over de onmacht dier ker-
j kelijke besturen, de meerderheid zich ditmaal niet erg op
haar gemak gevoelt. Toch was oogenschijnlijk de inhoud
van dat schrijven zoo erg bezwarend niet en duister
evenmin. Want het Classicaal Bestuur, vernomen heb-
bende van de besluiten den l4d@¤ December ll. genomen
omtrent het beheer en de bevoegdheid der kerkelijke com-
missie, vroeg dienaangaande nadere inlichtingen en deed
gevoelen dat, al was het beheer te Amsterdam als zoodanig
vrij, toch de kerkeraadsleden voor hetgeen ze in die quali­
i teit ook als zoodanig deden, onder de jurisdictie stonden der
kerkelijke besturen. Voorts verlangde het bestuur opgave
der namen van hen die vóór en die Zegen hadden gestemd, i
enz. en wèl vóór den 1S Januari 1886. ï
Het treft onze aandacht dat er dezen avond zoo bijzonder
weinig predikanten aanwezig zijn: behalve de twee die tot
het moderamen Qbehooren, 'nemen we er slechts een vijftal a
waar. Maar het is geen wonder dat schier allentzijn wegge­ A
bleven: als giftige pijlen waren hun in het hart gedrongen de
onaangename, kwetsende, vaak honende woorden gedurende de
j debatten der laatste weken telkens tegen hen gericht: en
vol verontwaardiging besloten de meesten liever ïweg te·
blijven dan de ervaring op te doen dat hunne rede in voet-
geschuifel werd gesmoord: de artikelen in de Sáamiaawl over
de deftigheid en statigheid onzer Kerkeraadsvergaderingen