HomeKijkjes achter de schermenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 677.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

. ¤‘
ï 18
het tweede gebod geweerd. Maar als zeker zeer zuiver
leeraar, nog maar pas in Amsterdam aanwezig, zijn zin kon.
krijgen, dan trof, naar zijn intreêrede te oordeelen, ook het
schoone orgel, de prachtige predikstoel, het beroemde praal-
graf van de [Ruyter, enz. hetzelfde lot. Alle deze dingen:
j werden toen op de lijst der ,,afgoden” gezet. Verder valt.
van de zaal niets te zeggen, dan dat tot voor weinige weken. j
t verwarming, ventilatie en verlichting er wanhopig waren,
en dat juist deze dingen voor korten tijd door de zorg van.
jj HH. kerkmeesters uitstekend waren in orde gebracht, juist
even ........ voor de banbliksem der schorsing hen trof.
Heb ik nu eerst getracht het oog van den belangstellen-
den lezer te verzadigen, ik ga nu over om zün oor, ik durf
niet zeggen te sáweelen, maar toch in gedachte bezig te
á01L(Z€iZ.
j Even na zeven uur leest de voorzitter de rangläst en het I
I blijkt dat het vereischte aantal leden tegenwoordig is. De
vergadering wordt door hem geopend met het lezen van
eenige verzen uit de H. Schrift en met een toepasselijk ge-
bed. Daarna brengen de leden een behoorlijke tijd zoek,
j gelijk dat in iedere goed­hollandscl1e groote vergadering
j noodzakelijk schijnt te worden geacht, met allerlei onbetee­
E kenende aanmerkingen te maken op de notulen. De beden--
kingen zijn soms zeer moeielijk op te lossen, want in den
ii regel weten de broeders niet meer wat het geachte medelid
j voor 14 dagen precies heeft gezegd, en de doleerende broe­ i
der toont soms duidelijk het zelf niet meer te weten. Maar
in den regel komt er toch tegen acht uur aan dit minder
verkwikkelijk tooneel een eind.
Het menu dat voor ditmaal volgens het agendum der
ez ‘
ëä
ïl
gi