HomeKijkjes achter de schermenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 687.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

. u
17
van het genot verstoken ben de notulenboeken te kunnen
lezen, maar bedriegt mijn geheugen mij niet geheel, dan is
niet zoo heel lang geleden het voorstel in den Kerkeraad
gedaan, de vergaderingen voor het publiek, althans voor alle
° manslidmaten toegankelijk te stellen, maar door de aan-
hangers van Dr. Kuyper besirerlea. ln dit geval maken de
nu geslaakte jammerkreten over de ontoegankelijkheid der
j synodale vergaderingen zeker een zonderlingen indruk,
hoewel het overigens te begrijpen is dat men vele in den
Kerkeraad gehoudene Hparlementaire redevoeringen" voor
_geen geld door de pers zou zien wereldkundig gemaakt.
De groote langwerpige zaal is zeer eenvoudig maar doel-
` matig in nagebootste gothischen stijl gebouwd, maar verge-
leken bij de trotsche omtrekken der kerk vertoont de con- .
sistorie het beeld van iemand die erg aan lager wal is l
ygeraakt. In kerkbouw trouwens hebben de gereformeerden,
laat ik niet hatelijk zijn, hebben de hervormden het bijna
nergens ver gebracht. De consistorie is nl. eerst in deze
eeuw aan de trotsche cathedraal vastgeplakt.
Links van den ingang nemen de ouderlingen, rechts de
diakenen plaats en aan de groene tafel aan het boveneinde
der zaal zetelt het moderamen op een kleine verhevenheid,
i in eenigsins wijderen kring geflankeerd door de verdere aan-
wezige predikanten. De eenige versiering? van de eentonig
witte wanden zijn een erg doorgerookte groote plattegrond
van Amsterdam en een heel leelijk portret van Calvijn. Het
­eenige aangename rustpunt voor het oog is het gothische
kruis boven de groote deur in een minder rigoristische pe-
riode des Kerkeraads oogluikend toegelaten: moest het er
' nu nog worden geplaatst, het werd stellig als in strijd met
Q