HomeKijkjes achter de schermenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 629.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

i 16
§ 2.
Eau külaja ill aa Kmaraaasvaraadariag van Maandag 28 Daaamhaa. j
Maxima pars vatum, pater et juvenes patre
= digni, decipiinur specie recti.
in ,,Vergadering van den Algemeenen Kerkeraad op Maan- j
j dag 28 December 1885, des avonds te zeven uren. Voor-
{ zitter Ds. P. C. van der Horst/’ zoo luidde het hoofd eener
j oonvocatie die de ,,patres conscriptiü der Hervormde
gemeente te Amsterdam, ter bestemder plaats en tijd hun
schreden deed richten naar den Dam. Naarmate het uur `
van zevenen meer nadert wordt er telkens drukker gescheld
aan het Kostershuis der Nieuwe Kerk en eindelijk wordt
het geloop zoo druk, dat de dienstmaagd het menschkundig
besluit neemt de deur maar aan te laten staan, want het
E zou kunnen gebeuren als de ,,broeders” eens trouw opkwa-
l men, dat ze voor zulk_ een vergadering 148 maal moest
j opendoen.
j lk verzoek den belangstellenden lezer in gedachte
j ongemerkt te volgen terwijl ik binnentreed en dan laoowmcle,
E ziende en zwajgemic uit een donker hoekje eens alles waar K
* te nemen.
il Feitelijk is dit evenwel verboden: onze kerkelijke verga-
·deringen zijn geheim, iets dat van verschillende zijde meer
dan eens betreurd is. Maar wat me zeer verwonderde dezer
dagen is, dat Dr. Kuyper in zijn Standaard dit feit met
j felle en bittere woorden Qmeende te moeten gispen. Want
ik kan het niet stellig verzekeren, omdat ik door de liefde- ‘
rijke beschikking van Dr. Kuyper c. s. op het oogenblik ‘
n
ai ‘