HomeKijkjes achter de schermenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 621.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB


zal 1,
De uitslag heeft bewezen dat de raad in den wind ge­-
slagen is en in dat opzicht is het gesprek in het Vondel-
park vruchteloos gebleken.
. Dr. Kuyper zal misschien hebben gezegd: ,,Wat denken
r die dominés wel in hunne nietigheid, en -die hoogere bestu-
ren? ik lach er mede/’
Het laatste zal waarschijnlijk aanvang al hebben
afgeleerd en in een ander opzicht is het gesprek niet vruch·
teloos geweest.
Want er blijkt zonneklaar uit dat Dr. Kuyper en de
i zijnen liegen, als ze beweren dat de Voorzitter van den
Kerkeraad hen niet vooruit gewaarschuwd heeft; ik deed
meer dan ik be/z0q"rZe te doen, ik deed misschien meer dan
ik mocnzf doen! Maar ik deed het tot behoud van den vredell
Wij scheidden en de hoogleeraar ging met snelgewiekten
voet zijn boodschap overbrengen. Ik zal hier niet mede-
· deelen hoe hij zich over Dr. Kuyper uitliet. Maar dit wil
, ik wel zeggen dat het mij zonderling te moede werd, toen
j ik in zijn latere brochure telkens die teedere liefdesbetui­
gingen aan Dr. Kuyper las. Maar het kan zijn dat als ik
` zelf een paar maal Unnn gene zijde {Zes grooten v:yvers” was
geweest, ooïzmij de onderscheiding tusschen oprechtheid en
teederheid moeielijk zou ïvallen. In Amerika is dat alles
` geheel anders dan hier.
Ik oogde hem na met den wensch dat een man zóó ge-
leerd, zóó welsprekend en zóó slim, nog eens verlost mocht
worden uit den toovercirkel om hem getrokken door een man
V die nog geleerder, nog welsprekender en nog slimmer is dan .